GIEŁDA I INWESTYCJETrudności i wyzwania globalnej gospodarki

Trudności i wyzwania globalnej gospodarki

Trudności i wyzwania globalnej gospodarki

20 czerwca br, specjalnie dla analityków i zarządzających funduszami i aktywami, odbył się webinar współorganizowany przez Invesco Asset Management i BETA ETF. Celem spotkania było przedstawienie obecnej sytuacji makroekonomicznej w Europie i na świecie oraz jej analiza pod kątem wpływu pandemii COVID-19 na politykę banków centralnych. Omówione zostały również typowe pułapki dla inwestorów długoterminowych w niestabilnym środowisku makroekonomicznym oraz sposoby radzenia sobie z nimi, jak i ocena względnej atrakcyjności różnych klas aktywów pod kątem potencjalnego zwrotu i ryzyka przy uwzględnieniu aktualnych warunków makroekonomicznych.

Obecny stan światowej gospodarki stawia przed nią szereg trudności i wyzwań, spowodowanych m.in. spowolnieniem globalnego wzrostu, osiągnięciem szczytu inflacji na głównych rozwiniętych rynkach oraz zmianami strukturalnymi w erze powojennej pandemii COVID-19. Mimo tego spowolnienia, bazowa inflacja utrzymuje się na większości rozwiniętych rynków, co może sugerować, że wyższe stopy procentowe będą obowiązywać jeszcze przez dłuższy czas. Ciekawym zjawiskiem w globalnej gospodarce jest transformacja rynku pracy. Obserwujemy tu znaczny spadek stopy bezrobocia oraz wzrost liczby miejsc pracy na jedną osobę bezrobotną, osiągając przy tym historyczne rekordy. Rządy rozwiniętych rynków podjęły znaczne wydatki fiskalne, które wspierają ożywienie gospodarcze po pandemii. To wszystko skutkuje nagromadzeniem popytu wraz z ponownym otwarciem się gospodarek po okresie lockdownu związanych z COVID-19. Efektem tego jest znacznie wyższa inflacja, niż przewidywały to banki centralne, co prowadzi do istotnego zaostrzenia warunków finansowych.

Mimo wszystkich tych wyzwań konsumenci pozostają wyjątkowo odporni na negatywne skutki wyższej inflacji. Warto zauważyć, że banki centralne zbliżają się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych. Obecnie jedynym niezamierzonym skutkiem tego cyklu jest upadłość wielu mniejszych banków w USA, choć większość tych przypadków można przypisać słabemu wewnętrznemu zarządzaniu ryzykiem. To co także istotne, obecnie banki w USA mają znacznie większy kapitał niż w poprzednich kryzysach i nie stanowią takiego samego systemowego ryzyka – uważa Sanyong Yadaw, CFA, analityk inwestycyjny Invesco Asset Management.

W obliczu powyższych trudności uważamy, że inwestorzy długoterminowi powinni unikać powszechnych pułapek, aby osiągnąć swoje cele finansowe. Próba precyzyjnego wejścia na rynek (market timing) może być bardzo kosztowna dla długoterminowych celów. Badania wskazują, że nieobecność nawet kilku najlepszych dni na giełdzie mogłaby znacznie zmniejszyć roczny zwrot inwestycji. Dodatkowo, pomimo kuszących strategii handlowych, takich jak efekt stycznia czy „Sprzedaj w maju i odejdź”, nie przynoszą długoterminowych korzyści w porównaniu do strategii długoterminowego inwestowania. Chociaż rynki mogą przypominać kasyno na krótkie interwały czasowe, to na dłuższą metę mogą one przynieść stały sukces finansowy – powiedział Sanyong Yadaw, CFA, analityk inwestycyjny Invesco Asset Management.

Pod względem alokacji aktywów, rentowności rządowe są obecnie bardziej atrakcyjne niż wcześniej, aczkolwiek nadal niezbyt hojne w porównaniu do poziomu inflacji. Spready kredytowe się zawęziły i mogą się one jeszcze bardziej poszerzyć w miarę osłabiania się gospodarki. Ceny surowców nadal mogą być narażone na presję spadkową wraz ze spowolnieniem globalnego wzrostu. Na podstawie naszego postrzegania makroekonomicznego uważamy, że obecnie znajdujemy się w fazie kontrakcji. Obserwujemy wzrost gospodarczy poniżej trendu. Potencjalne osiągnięcie szczytu stóp procentowych i krzywe dochodowości się odwracają, a ryzyko recesji wzrasta. W związku z tym zalecana jest defensywna pozycja inwestycyjna, przewaga inwestycji w obligacje o dobrej jakości kredytowej i dłuższym okresie zapadalności, a także preferowanie akcji defensywnych
w stosunku do cyklicznych.

Warto jednakże pamiętać, że globalna alokacja aktywów powinna też uwzględniać indywidualną perspektywę walutową inwestora. W przypadku polskich inwestorów, którzy rozliczają swoje inwestycje w polskim złotym, inwestycja w obligacje zagraniczne może mieć zaskakująco wysoki poziom ryzyka z uwagi na ryzyko walutowe obcej waluty do polskiego złotego. Warto w takim ujęciu rozważyć zabezpieczenie walutowe bądź przyjąć w założeniach budowy portfela pożądaną cechę dywersyfikacji walutowej – twierdzi Mateusz Mucha, zarządzający BETA ETF.

Podsumowując, choć światowa gospodarka stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, inwestorzy długoterminowi powinni kierować się unikaniem pułapek i koncentrować na osiągnięciu swoich celów finansowych. Również podejście długoterminowego inwestowania przewyższa krótkoterminowe strategie handlowe. Długofalowy sukces finansowy można osiągnąć, traktując rynki jako narzędzie do osiągania stałego zysku.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...