środa, 23 czerwca, 2021
PRACA I KARIERA89% pracowników zareaguje na przejawy nierówności płci w miejscu pracy

89% pracowników zareaguje na przejawy nierówności płci w miejscu pracy

-

89% pracowników zareaguje na przejawy nierówności płci w miejscu pracy

Tematem przewodnim tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet jest #ChooseToChallenge. Hasło promuje przyjmowanie proaktywnej postawy wobec nierówności wynikających z płci i kwestionowanie przekonań, które prowadzą do pogłębiania różnic. Odmienność szans kobiet i mężczyzn na rozwój kariery, awans i wynagrodzenie uzależnione wyłącznie od posiadanych kompetencji, wciąż pozostaje aktualnym wyzwaniem w skali globalnej i lokalnej. Jak wynika z badania Hays Poland, pracownicy są gotowi reagować na przejawy nierówności płci w miejscu pracy i tym samym przyczyniać się do wdrażania pozytywnych zmian w firmach.

Polska od lat zajmuje coraz lepsze pozycje w rankingach dotyczących udziału kobiet w rynku pracy oraz równości wynagrodzeń. Wciąż pozostaje jednak wiele obszarów w sferze zawodowej, w których do głosu dochodzą krzywdzące przekonania i stereotypy na temat kobiet na rynku pracy. Luka płacowa – chociaż poniżej średniej dla krajów OECD – nadal stanowi problem, szczególnie biorąc pod uwagę mniejszą reprezentację kobiet na wysoko opłacanych stanowiskach. Przeszkodą na drodze do równości szans jest również wciąż spotykane w środowisku zawodowym przekonanie o mniejszej dyspozycyjności i skuteczności kobiet w biznesie. W konsekwencji specjalistki bywają pomijane w awansach, napotykają na trudności w „przebiciu się” w tradycyjnie męskich branżach lub mierzą się z brakiem zaufania wobec posiadanych przez nie kwalifikacji.

CZAS NA REAKCJĘ

Jak wynika z sondażu internetowego przeprowadzonego przez Hays Poland na grupie ponad 600 osób, zdecydowana większość profesjonalistów zakwestionowałaby przejawy nierówności płci w miejscu pracy, gdyby była ich świadkami. Łącznie aż 89% respondentów zadeklarowało, że tego typu sytuacja spotkałaby się z ich reakcją. Co drugi ankietowany stwierdził, że od razu wyraziłby swój sprzeciw w obliczu jakiejkolwiek nierówności. Z kolei 27% profesjonalistów zwróciłoby się do kadry zarządzającej lub działu HR, aby naświetlić problem czy sytuację, w której dochodzi do dyskryminacji ze względu na płeć pracownika. Kolejne 12% zdecydowałoby się na taki krok wyłącznie wtedy, gdy poinformowanie o nieprawidłowościach byłoby możliwe przy zachowaniu anonimowości, np. za pośrednictwem kwestionariusza lub dedykowanej infolinii.

Jaka byłaby Twoja reakcja na przejaw nierówności płci w miejscu pracy?

50% Od razu wyrażę swój sprzeciw
27% Poinformuję o tym kadrę zarządzającą/ dział HR
12% Poinformuję o tym kadrę zarządzającą/ dział HR, tylko jeśli mogę zachować anonimowość
11% Nie zareaguję

Źródło: Badanie Hays Poland, luty 2021.

Jednak 11% respondentów badania zadeklarowało, że nie zareagowałoby na przejawy nierówności płci w miejscu pracy, pomimo wewnętrznego sprzeciwu wobec wszelkiej dyskryminacji. W tej grupie zaledwie 2% profesjonalistów nie podjęłoby żadnych działań, ponieważ w ich odczuciu nie należy to do ich obowiązków. Wśród wymienianych powodów pojawiał się również brak możliwości anonimowego dokonania takiego zgłoszenia w firmie. Najczęściej wskazywanym powodem braku reakcji było jednak przekonanie, że naświetlenie problemu i tak nie doprowadzi do jego rozwiązania.

ZMIANY NA LEPSZE

Jak zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, Client Engagement Director w Hays Poland, to cenne informacje dla tych organizacji, które rozważają wdrożenie polityki różnorodności lub takową posiadają, lecz nie poświęcają należytej uwagi kwestiom z nią związanym.

– Zdarza się, że wewnętrzne dokumenty promujące różnorodność i równość szans w miejscu pracy nie przekładają się na realne działania, bądź ich założenia nie są komunikowane pracownikom. W konsekwencji zatrudnieni mają poczucie, że firma nie jest wrażliwa na kwestie nierówności, a zwrócenie uwagi na jakiekolwiek problemy nie spotka się z reakcją pracodawcy lub wdrożeniem planu naprawczego. Pracownicy mają również obawy, że mówienie wprost o braku równości w miejscu pracy negatywnie się na nich odbije. Oczekują zatem rozwiązań, które umożliwią anonimowe zgłoszenie problemu – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland.

Zagadnienie dyskryminacji powinno być skutecznie eliminowane m.in. za pomocą dobrych praktyk wdrażanych przez pracodawców. Budowanie kultury organizacyjnej na wspólnych wartościach – w tym różnorodności, równego traktowania i otwartości na odmienność – wspiera pozytywne doświadczenia pracowników, wzmacnia ich zaangażowanie i zadowolenie z pracy. Do tego niezbędne jest zapewnianie zatrudnionych, że ich spostrzeżenia mają znaczenie, a zgłoszenie problemu może przyczynić się do wdrożenia pozytywnych zmian w organizacji. W zachęcaniu pracowników do przyjmowania proaktywnej postawy w obliczu wszelkich przejawów nierówności ogromną rolę odgrywa możliwość anonimowego zgłaszania problemów. W tym celu warto tworzyć procesy i kanały komunikacji, które pozwolą pracownikom w sposób poufny podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO

Analiza odpowiedzi udzielonych w podziale na płeć ankietowanych pokazuje, że kobiety są bardziej skłonne reagować poprzez zgłoszenie problemu do kadry zarządzającej lub działu HR – takiej odpowiedzi udzieliło 41% respondentek i 35% respondentów. Z kolei mężczyźni częściej deklarują bezpośrednie zajęcie stanowiska, gdy w miejscu pracy zauważą przejawy nierównego traktowania ze względu na płeć. Gotowość do natychmiastowej reakcji zadeklarowało 55% respondentów i 46% respondentek.

Z badania Hays wynika, że zdecydowana większość pracowników wyraziłaby sprzeciw wobec sytuacji, w której płeć staje się argumentem w decyzjach czy działaniach podejmowanych w miejscu pracy. Deklaracje respondentów są bardzo pozytywne, gdyż każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w walce z nierównością. Wszelkie działania podejmowane zarówno przez pracowników, jak i pracodawców mogą przyczynić się do niwelowania różnic i tworzenia różnorodnych miejsc pracy, w których zatrudnieni są oceniani wyłącznie na podstawie posiadanego doświadczenia i umiejętności – zauważa Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland i dodaje – Jednocześnie niepokoi fakt, że jedna na dziesięć osób z różnych przyczyn nadal nie zdecydowałaby się zareagować w takiej sytuacji.

Firmy są coraz bardziej świadome problemów związanych z nierównością płci i podejmują wysiłki, które mają na celu eliminację wszelkich różnic. Pozytywne zmiany dostrzegają również pracownicy. 57% respondentów badania Hays jest zdania, że obecnie firmy zwracają większą uwagę na przejawy nierówności płci, a 25% nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że obecnie firmy zwracają większą uwagę na przejawy nierówności płci w miejscu pracy?

57% Tak
18% Nie
25% Trudno powiedzieć

Źródło: Badanie Hays Poland, luty 2021.

Kwestią priorytetową pozostaje edukacja pracowników w zakresie równości szans, naświetlanie korzyści płynących z różnorodności i wdrażanie działań, które mają na celu rozwiązanie konkretnych problemów, z jakimi w toku kariery mierzą się pracownicy.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....
Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...
polska unia europejska

Jaka przyszłość czeka Unię Europejską i Polskę?

0
Michał Perzyński/Instytut Jagielloński: Jak Pana zdaniem będą wyglądać stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi po zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta? Bogusław Sonik: Myślę, że przede wszystkim zmieni się jedno – będą mieli do siebie zaufanie...