FINANSEBANKOWOŚĆRada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na utrzymanie stopy procentowej na obecnym poziomie, ponieważ sytuacja gospodarcza na świecie jest niepewna. W strefie euro dynamika wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale spadła i zbliża się do zera, a w Niemczech jest nawet ujemna. W Stanach Zjednoczonych natomiast dynamika wzrostu gospodarczego w tym samym okresie wzrosła i przekroczyła wieloletnią średnią.

Mimo spadku inflacji w wielu gospodarkach, roczna dynamika cen w większości krajów pozostaje podwyższona. Spadek cen surowców i złagodzenie napięć w globalnych łańcuchach dostaw przyczyniły się do ograniczenia presji kosztowej, co znajduje odzwierciedlenie w spadku cen produkcji w wielu gospodarkach. Inflacja bazowa, mimo że pozostaje na podwyższonym poziomie, stopniowo maleje.

W Polsce, pomimo niskiej dynamiki aktywności gospodarczej, sygnały wskazują na jej stopniowy wzrost. We wrześniu 2023 r. obserwowano spadek sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym, lecz z mniejszą skalą niż w poprzednich miesiącach. Dynamika produkcji budowlano-montażowej, natomiast, wzrosła. Rynek pracy pozostaje stabilny z niskim bezrobociem, mimo że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyhamował.

Według szybkiego szacunku GUS, roczny wskaźnik inflacji CPI w październiku 2023 r. znacznie spadł do 6,5% w porównaniu do 8,2% we wrześniu. Spadek ten wynika z obniżenia cen energii oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Projekcje inflacji i PKB z modelu NECMOD przewidują dalsze zmiany w tych wskaźnikach w nadchodzących latach, z inflacją znajdującą się w przedziale 11,3 – 11,5% w 2023 r., 3,2 – 6,2% w 2024 r., i 2,2 – 5,3% w 2025 r. Tempo wzrostu PKB również zostanie ustabilizowane.

Rada oceniła, że niska presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce, w połączeniu z osłabieniem koniunktury i spadkiem presji inflacyjnej za granicą, będzie sprzyjać stopniowemu spadkowi krajowej inflacji. Biorąc pod uwagę niepewność przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływ na inflację, Rada zdecydowała utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

NBP zobowiązał się do podejmowania wszelkich działań niezbędnych dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej kraju, w tym powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Interwencje na rynku walutowym pozostają możliwe w przypadku potrzeby.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...