GOSPODARKARada Towarzystwa Ekonomistów Polskich popiera projekt ustawy o Radzie Fiskalnej, ale z...

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich popiera projekt ustawy o Radzie Fiskalnej, ale z zastrzeżeniami

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich popiera projekt ustawy o Radzie Fiskalnej, ale z zastrzeżeniami

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich z dużą nadzieją przyjmuje fakt podjęcia przez rząd prac nad ustawą o Radzie Fiskalnej. Rada Fiskalna jest instytucją, która może przyczynić się do poprawy przejrzystości finansów publicznych, ich stabilności i wiarygodności. 

Uważamy, że aby osiągnąć te cele, do projektu ustawy powinny zostać wprowadzone zmiany odnoszące się do trzech szerszych aspektów, do których zaliczamy:

 1. Odpowiednie umocowanie prawne Rady Fiskalnej.
 2. Zwiększenie przejrzystości procesu wyboru członków Rady Fiskalnej, w tym ujednolicenie wymogów stawianych kandydatom na członków i przewodniczącego Rady Fiskalnej.
 3. Uszczegółowienie spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Fiskalnej.

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe rozwiązania, które według nas powinna uwzględniać ustawa o Radzie Fiskalnej.

 1. Uważamy, że funkcjonowanie Rady Fiskalnej powinno zostać wpisane do Konstytucji RP (w przewidywalnej perspektywie czasu), podobnie jak w przypadku zapisów dotyczących Rady Polityki Pieniężnej (patrz: Art. 227 Konstytucji).
 2. Proponujemy dodanie do zadań Rady opiniowanie prognoz fiskalnych (w projekcie wskazano jedynie prognozy makroekonomiczne), a także analizę długoterminową finansów publicznych (art. 4. 1. projektu ustawy).
 3. Proponujemy zrównanie wymogów dotyczących wykształcenia dla kandydatów na członków Rady i członka Rady Pełniącego funkcję Przewodniczącego (wymagania zgodne z zaproponowanymi dla kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady).
 4. Postulujemy ograniczenie liczby członków w Radzie Fiskalnej z 7 do 5 osób.
 5. Postulujemy wprowadzenie większej przejrzystości w procesie wyboru członków Rady Fiskalnej. Służyć temu będzie przeprowadzenie otwartego konkursu, w którym zgłaszane osoby podlegałyby weryfikacji formalnej (spełnienie wymogów formalnych) przez komisję, w której skład wchodzić powinni wyznaczeni członkowie sejmowej Komisji Finansów Publicznych, senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (po 3 członków) oraz po jednym przedstawicielu pozostałych instytucji wskazujących. Z listy spełniających wszystkie warunki osób kandydujących na członka Rady Fiskalnej, po jednej osobie (na różne okresy kadencji) wskazywałyby następujące instytucje:
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
  • Połączone: sejmowa Komisja Finansów Publicznych i senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych;
  • Rada Dialogu Społecznego;
  • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Proces wyboru członków powinien być procesem jawnym. Zatwierdzenie członków Rady powinna przeprowadzać sejmowa Komisja Finansów Publicznych po wcześniejszym zatwierdzeniu przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Rada powinna ze swojego grona powoływać zarówno Przewodniczącego Rady, jak i jego Zastępcę. Wskazywanie przez Ministra Finansów członka Rady oraz przewodniczącego Rady może ograniczać niezależność Rady.

 1. W ustawie powinny znaleźć się zapisy gwarantujące dostęp do informacji i aparatu analitycznego Ministerstwa Finansów. Powinny zostać również wskazane sankcje za łamanie tego zapisu.
 2. Członkom Rady Fiskalnej powinno przysługiwać wynagrodzenie porównywalne do członków Rady Polityki Pieniężnej, natomiast osobom pracującym w Biurze Rady, wynagrodzenie porównywalne z wynagrodzeniami na analogicznych stanowiskach w departamentach analitycznych banku centralnego. Rozwiązanie takie warunkuje dobrą jakość pracy Rady Fiskalnej.

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...