FINANSEDOTACJEW życie weszły przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej za gaz dla piekarni...

W życie weszły przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej za gaz dla piekarni i cukierni

W życie weszły przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej za gaz dla piekarni i cukierni

W życie weszły przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej za gaz dla piekarni i cukierni, o wprowadzenie której od dawna zabiegał Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że szacowany koszt pomocy to ok. 366 mln zł za trzy kwartały 2023 r., a pomocą może zostać objętych ok. 3,3 tys. przedsiębiorców.

Od 8 kwietnia 2023 r. obowiązują regulacje umożliwiające skorzystanie z wynoszącej 200,17 zł/MWh ceny maksymalnej paliw gazowych dla przedsiębiorców, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym.

Podstawę prawną dla stosowania powyższego rozwiązania stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687, z późn. zm.) w brzmieniu uwzględniającym przepisy nowelizujące, które weszły w życie właśnie 8 kwietnia 2023 r.

Z preferencyjnej ceny paliw gazowych będą mogły skorzystać podmioty, które są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), na dzień złożenia wniosku nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i dysponują limitem pomocy de minimis, a ponadto na dzień 31 grudnia 2022 r. spełniają jeden z następujących warunków:

1) prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 10.71.Z lub

2) prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z, w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), lub

3) prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z, i których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez tych przedsiębiorców pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek.

Wniosek o cenę maksymalną paliw gazowych można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/-/asset_publisher/odPdnjlEHeEH/content/wniosek-rpg

Więcej informacji o stosowaniu ceny maksymalnej paliw gazowych można znaleźć na stronie internetowej ZUS pod adresem:

https://www.zus.pl/-/maksymalna-cena-paliw-gazowych-dla-wybranych-przedsi%C4%99biorstw?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci

Warto przypomnieć, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz od stycznia 2022 r. konsekwentnie zabiegał o objęcie sektora MŚP ochroną przed negatywnymi skutkami znacznego wzrostu cen gazu, a w tym w szczególności udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z branży piekarskiej, którzy korzystają z gazu nie tylko w celach grzewczych, lecz również jako paliwa dla ich pieców, czyli kluczowego elementu wykonywanej przez nich działalności.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...