wtorek, 27 lipca, 2021
FINANSEDOTACJEIle Polska zyskała na funduszach unijnych?

Ile Polska zyskała na funduszach unijnych?

-

Ile Polska zyskała na funduszach unijnych?

Debata na temat korzyści wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej przybiera różne formy. Jednym z jej stałych punktów jest natomiast rozmowa o funduszach unijnych i środkach, które dzięki temu trafiły bezpośrednio do naszego kraju. To bez wątpienia jedna z najważniejszych korzyści odnoszonych przez Polskę. Jej cele są przy tym zróżnicowane, a skupiają się w głównej mierze na wspieraniu rozwoju polskich przedsiębiorstw, instytucji i regionów oraz dbaniu o środowisko naturalne. W szerszej skali przekładają się na zwiększenie innowacyjności całej gospodarki oraz polepszenie standardu życia obywateli. Warto dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych oraz wynikających z nich korzyści.

Fundusze unijne: kompleksowe dane

Chociaż zwykle rozmowy u funduszach unijnych sprowadzają się do podawania samych liczb, w rzeczywistości to zdecydowanie bardziej rozbudowane zagadnienie, a finalne kwoty są wynikiem podejmowania tysięcy mniejszych inicjatyw. Jest to także ich olbrzymia zaleta: ze środków mogą korzystać większe i mniejsze podmioty gospodarcze, organizacje, a nawet osoby prywatne. Środki pochodzą natomiast ze zróżnicowanych funduszy i są dystrybuowane w ramach programów. Z tego względu warto zadbać także o wiedzę na temat środków pochodzących z kasy UE. Może stać się to przepustką od uzyskania realnego wsparcia. Znakomitym kompendium wiedzy okaże się przygotowany przez ALEO.com e-book „Fundusze europejskie. Poradnik”. Eksperci przedstawiają w nich krok po kroku najważniejsze informacje na temat funduszy z UE i uczą, w jaki sposób i na jakich zasadach można z nich korzystać.

Ile środków z UE otrzymała Polska?

Zasadniczą rolę w dystrybucji środków odgrywają perspektywy finansowe, określane przez Radę Europejską na okres 5-7 lat. To właśnie te ustalenia, decydujące o dysponowaniu środkami, są najważniejsze dla państw członkowskich. Aktualna perspektywa finansowa, obowiązująca w latach 2014-2020, właśnie dobiega końca. Polska była jej największym beneficjentem. Otrzymała łącznie 86,11 miliarda euro (19,1% środków). Drugie miejsce zajęły Włochy (44,45 miliarda euro; 9,91% całości), a trzecie Hiszpania (39,88 miliarda euro; 9,85%). Również w następnej perspektywie budżetowej, planowanej na lata 2021-2027, Polska ma otrzymać największe środki. Łącznie z funduszem odbudowy po pandemii COViD-19 ma być to 159 mld euro.

W jaki sposób środki trafiają do państw?

Za dystrybucją środków w ramach funduszy unijnych stoi odpowiedni system. Jego podstawą są fundusze. Wśród nich decydującą rolę odgrywają:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
  • Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
  • Fundusz Spójności (FS).

Ich liczba jest jednak większa, odnoszą się przy tym do bardziej wyspecjalizowanych sektorów lub odpowiadają na konkretne problemy. Oprócz nich środki unijne oferują również programy finansowe i inne instrumenty finansowe.

Rodzaje funduszy unijnych

Decydujące znaczenie dla szybkiego rozwoju Polski w ostatnich latach ma Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego misją jest wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej wewnątrz Unii Europejskiej. W jego ramach przeprowadzane są największe projekty m.in. związane z rozwojem infrastruktury, ochrony środowiska, badań naukowych czy inwestycji w nowe technologie. Środki z Funduszu Spójności trafiają natomiast do państw, których dochód narodowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej dla całej Unii. Jego celem jest wyrównywanie dysproporcji gospodarczych i promocja zrównoważonego rozwoju. Europejski Fundusz Społeczny odpowiada za wspieranie zatrudnienia oraz promocję spójności gospodarczej i społecznej. Z punktu widzenia Polski ważną rolę odgrywa również Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego zadaniem jest wsparcie rolnictwa oraz ochrony środowiska naturalnego.

Z czego wynika taki podział środków?

Główną motywacją przyświecającą autorom planów budżetowych jest wyrównywanie różnic pomiędzy państwami członkowskimi. W związku z tym regiony podzielono ze względu na poziom rozwoju gospodarczego. Te, których PKB jest niższe od 75% średniego poziomu unijnego, uznawane są za słabo rozwinięte. Regiony plasujące się pomiędzy 75 i 90% średniego PKB UE są klasyfikowane jako średnio rozwinięte, a pozostałe jako bardziej rozwinięte. Duże transfery środków do Polski wynikają w głównej mierze ze znalezienia się kraju w tej pierwszej grupie. Wyjątek stanowi województwo mazowieckie.

Jak wydawane są środki?

Perspektywa finansowa 2014-2020 była realizowana poprzez 6 programów operacyjnych, za których realizację odpowiadało Ministerstwo Rozwoju, oraz 16 programów regionalnych prowadzonych przez Urzędy Marszałkowskie konkretnych województw. Aby umożliwić osiągnięcie celów stawianych przed środkami z budżetu UE, ustalono osie priorytetowe, a także działania i poddziałania. Zdecydowana większość funduszy trafiających do Polski na szczeblu krajowym (59.92%) wsparła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Drugie miejsce zajął Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (18.47%), a trzecie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (10.44%).

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....
Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...