PRAWOPrzedsiębiorcy o projekcie ustawy dot. wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych (DSA)

Przedsiębiorcy o projekcie ustawy dot. wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych (DSA)

Przedsiębiorcy o projekcie ustawy dot. wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych (DSA)

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował stanowisko ws. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Akt o Usługach Cyfrowych (DSA).

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) pozytywnie ocenia zobowiązania wynikające z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Cyfryzacji, które zakładają, że „nowelizacja dotyczyć będzie wyłącznie przepisów, które zostały przez prawodawcę unijnego wprost przekazane do uregulowania w prawie krajowym lub takich, w których Rozporządzenie zostawiło swobodę regulacyjną państwom członkowskim”.

ZPP uważa, że wdrożenie DSA do polskiego porządku prawnego powinno odbywać się z zachowaniem zasady maksymalnej harmonizacji. Oznacza to, że przepisy krajowe powinny być jak najbardziej zbieżne z przepisami unijnymi, aby zapewnić jednolity rynek cyfrowy UE. Unikanie „gold-platingu”, czyli dodawania do przepisów unijnych dodatkowych, często bardziej restrykcyjnych wymagań i obowiązków, jest szczególnie ważne w przypadku DSA, który ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących usług cyfrowych w całej UE.

Koordynator do spraw usług cyfrowych

ZPP pozytywnie ocenia fakt, że w założeniach opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji jako koordynatora do spraw usług cyfrowych w Polsce wskazano Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). UKE, jako regulator rynku telekomunikacyjnego, dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie komunikacji elektronicznej i technologii, niezbędnej w perspektywie efektywnego nadzoru nad usługami cyfrowymi, które stanowią kluczowy element DSA.

ZPP uważa jednak, że konstrukcja, w której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pełni rolę Koordynatora ds. usług cyfrowych wspólnie z Prezesem UKE, wymaga doprecyzowania, aby uniknąć sporów kompetencyjnych i niejasności prawnych.

Czas na wdrożenie

ZPP popiera proces jak najszybszego wprowadzenia obowiązków wynikających z rozporządzenia do krajowego porządku prawnego. Jednocześnie ZPP uważa, że przedsiębiorcy powinni mieć wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych zasad. Okres ten powinien być znacznie dłuższy niż standardowe 14 dni.

Procedury dotyczące rozpatrywania przypadków naruszeń DSA

ZPP rekomenduje, aby podstawy do wszczęcia postępowania obejmowały wyłącznie niedociągnięcia w implementacji systemowych rozwiązań przewidzianych przez DSA, a nie pojedyncze kwestie merytoryczne. Indywidualne zagadnienia należy rozpatrywać w ramach wewnętrznych procedur dostawców usług pośrednich, takich jak mechanizmy skargowe oraz alternatywne metody rozwiązywania konfliktów.

Rola zaufanego podmiotu sygnalizującego

ZPP pozytywnie ocenia podejście Ministerstwa Cyfryzacji, które zakłada, że status zaufanego podmiotu sygnalizującego nadawany jest przez Prezesa UKE wyłącznie organizacjom, a nie pojedynczym osobom. Wymagane jest, aby te organizacje wykazały się m.in. dogłębną wiedzą ekspercką oraz umiejętnościami w zakresie zwalczania nielegalnych treści, działając z precyzją, obiektywnie i z należytą starannością.

ZPP z rezerwą podchodzi do propozycji ustawowego regulowania procedur ubiegania się o status zaufanego podmiotu sygnalizującego oraz jego zawieszenia i cofnięcia. Istotne są doświadczenia innych krajów członkowskich, które delegowały te kwestie do krajowych koordynatorów ds. usług cyfrowych poprzez akty wewnętrzne lub wykonawcze.

ZPP rekomenduje, aby w procesie przyznawania statusu sygnalisty istniało obowiązkowe konsultowanie się ze stosownymi służbami bezpieczeństwa, które mogą dostarczyć kluczowych informacji o wnioskodawcy.

Zweryfikowany badacz

ZPP podkreśla konieczność, aby Prezes UKE podczas procedury przyznawania statusu zweryfikowanego badacza był zobowiązany do zasięgnięcia opinii nie tylko od właściwych organów w dziedzinach reprezentowanych przez wnioskujący podmiot, ale również od odpowiednich koordynatorów ds. usług cyfrowych w innych krajach Unii Europejskiej.

ZPP uważa, że warto rozważyć nadanie polskiemu koordynatorowi ds. usług cyfrowych uprawnienia do przeprowadzania konsultacji z jego odpowiednikami w innych państwach członkowskich. Uważa również za stosown

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...