poniedziałek, 25 października, 2021
FIRMYZortrax krok bliżej GPW

Zortrax krok bliżej GPW

-

Zortrax krok bliżej GPW

12 października akcje serii B spółki Zortrax S.A. zostały częściowo zarejestrowane w KDPW. Zarejestrowanie 108 746 700 sztuk akcji serii B umożliwi Spółce podjęcie kolejnych działań, m.in. złożenie wniosku wraz z dokumentem informacyjnym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect.

W przypadku akcjonariuszy, którzy wskazali poprawne dane, akcje trafiły na ich indywidualne rachunki inwestycyjne. Pozostała część akcji serii B, tj. 3 190 800 sztuk, oczekuje na wskazanie przez akcjonariuszy Zortrax poprawnych numerów rachunków inwestycyjnych. Spółka uruchomiła formularz pozwalający na uzupełnienie danych.

8 października Zortrax S.A. poinformował o zawarciu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację w KDPW 111 937 500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Akcje zostaną zarejestrowane pod nowym kodem ISIN PLCRLNS00026.

Rejestracja akcji w KDPW oraz w dalszej kolejności – złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych o ich dopuszczenie do obrotu, zwieńczają prace nad procesem IPO. Ze względu na rozbudowany akcjonariat był to proces bardzo czasochłonny i skomplikowany. Tym bardziej cieszymy się, że za nami ostatni kluczowy kamień milowy. Mamy duże ambicje i NewConnect traktujemy jako kolejny etap prowadzący Zortrax do bycia światowym liderem specjalistycznych drukarek 3D – mówi Mariusz Babula, Prezes Zortrax S.A.

12 października nastąpiła rejestracja w KDPW 108 746 700 (sto osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) akcji serii B Spółki. Oznacza to, że akcje pojawiły się na rachunkach inwestycyjnych należących do wszystkich akcjonariuszy, którzy przekazali Spółce swoje prawidłowe numery rachunków maklerskich. Akcje znalazły się na rachunkach akcjonariuszy w wyniku rozksięgowania ich przez pośrednika rejestracyjnego, czyli dom maklerski. W zależności od wewnętrznych procedur domów maklerskich proces rozksięgowania akcji może potrwać dłużej, tym samym akcje mogą pojawić się na rachunku w późniejszym terminie.

Zarejestrowanie w KDPW pozostałych akcji serii B, w liczbie 3 190 800 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset), należących do akcjonariuszy, którzy nie wskazali numerów rachunków maklerskich, nastąpi w późniejszym terminie – po dostarczeniu aneksów do listu księgowego akcji. Aby mogło dojść do rejestracji pozostałych 3.190.800 akcji ich posiadacze zobowiązani są do przekazania Spółce swoich numerów rachunków maklerskich wraz z nazwą banku. W tym celu Zortrax uruchomił dziś dedykowany formularz akcjonariusza, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki – www.zortrax.com w zakładce: relacje inwestorskie.  https://zortrax.com/pl/investor-relations/formularz-akcjonariusza/

Zarejestrowanie akcji w KDPW umożliwi Spółce wykonanie kolejnego kroku formalnego – jakim jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przedmiocie wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnectet.

Na początku maja b.r. akcjonariusze Corelens zdecydowali o uchwaleniu emisji połączeniowej z dostarczającą kompleksowe rozwiązania w zakresie druku 3D firmą Zortrax. Fuzja umożliwiła liderowi druku 3D rozwinięcie kompetencji w jednym z kluczowych sektorów działalności, a także debiut na NewConnect, a dotychczasowa działalność Corelens stała się jedną z linii biznesowych Zortrax w segmencie healthcare.

W 2021 roku firma zawiązała spółkę zależną Zortrax Dental, która ma zajmującą się rozwojem oferty dedykowanej klientom z branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej, rozbudową sieci dystrybucji, działalnością B+R w obszarze oprogramowania i urządzeń dedykowanych branży stomatologicznej.

Niedawno producentem drukarek 3D z Olsztyna zainteresowała się również rosyjska spółka Rusatom – Additive Technologies. Założyciele Zortraksu podpisali z przedstawicielami moskiewskiego RusAT porozumienie o podstawowych warunkach transakcji. No mocy podpisanego Term sheet RusAT docelowo ma zostać właścicielem akcji stanowiących do 50% kapitału zakładowego spółki. Wartość potencjalnej transakcji ma wynosić równowartość 65 mln USD, czyli około 253,3 mln PLN, lecz nie więcej niż 50% godziwej wartości spółki ustalonej przez niezależny podmiot wyceniający. Intencją stron jest zamknięcie transakcji do końca grudnia 2021 roku. RusAT ma zapewniony okres wyłączności wynoszący 3 miesiące od podpisania Term sheet, podczas którego spółka ani podmioty z nią powiązane nie będą zawierać żadnych porozumień lub transakcji sprzedaży akcji spółki. W tym okresie RusAT przeprowadzi badanie due diligence spółki.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

polska raport

Ponad 40% badanych chce wyższych podatków dla zagranicznych firm działających w Polsce

0
Blisko połowa Polaków uważa, że zagraniczne firmy, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, powinny płacić u nas wyższe podatki niż podmioty mające wyłącznie krajowy kapitał. Ale niemal co trzecia osoba jest przeciwnego zdania. Za zmianami...
ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....