FIRMYMangata Holding: Spadek przychodów o 6,3% po 3 kwartałach 2023 r.

Mangata Holding: Spadek przychodów o 6,3% po 3 kwartałach 2023 r.

Mangata Holding: Spadek przychodów o 6,3% po 3 kwartałach 2023 r.

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa działająca w segmentach produkcji podzespołów i komponentów dla motoryzacji, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, po trzech kwartałach 2023 r. zaraportowała 748,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 6,3% rdr. Z uwagi na obniżony popyt rynkowy wszystkie trzy kluczowe segmenty Grupy odnotowały spadek przychodów. Wpływ na zaprezentowane wartości przychodów ze sprzedaży miała również presja cenowa (wynikająca z niższych cen surowców i materiałów oraz obniżonych dodatków energetycznych zwłaszcza gazowych), a także niższe poziomy kursów walut. Rentowność na sprzedaży brutto w raportowanym okresie wyniosła 21,2%. Wynik EBITDA Grupy za trzy kwartały 2023 r. wyniósł 100,1 mln zł wobec 133,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. Natomiast zysk netto w okresie styczeń-wrzesień br. wyniósł 49,4 mln zł, co oznacza spadek o 39,2% rdr.

Zaprezentowane wyniki są efektem presji niższego popytu na rynku. Należy też zwrócić uwagę na bardzo wysoką bazę odniesienia z roku 2022. Analogiczny okres w ubiegłym roku był dla holdingu rekordowy. W przeciwieństwie do poprzedniego okresu doświadczyliśmy niższych wolumenowo poziomów sprzedaży, których spadek szczególne dał się odczuć w drugim i trzecim kwartale – stwierdził Leszek Jurasz, prezes zarządu, dyrektor generalny spółki Mangata Holding – Działamy w warunkach szczególnych, niestabilnej gospodarki wynikającej z wysokiej inflacji i zmiennych warunków geopolitycznych. Podejmujemy szereg decyzji mających na celu poprawę efektywności operacyjnej. Dotyczy to połączenia spółek w segmencie podzespołów do motoryzacji oraz procesu reorganizacji w segmencie armatury i automatyki przemysłowej. To wszystko ma podnieść konkurencyjność Grupy i jeszcze lepiej przystosować ją do dynamicznych zmian, jakie zachodzą w światowym przemyśle – dodał prezes.

Największy przychodowo segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów (prawie 57% udziału w przychodach Grupy), za który odpowiadają spółki Kuźnia Polska oraz Masterform, odnotował spadek przychodów ze sprzedaży o 6,1% rdr. do wartości 425 mln zł. Na sytuację w tym segmencie wpłynęły m.in. okresowe przestoje w fabrykach samochodów – strajki w USA czy sytuacja związana z wpływem czynników klimatycznych. Wyższy popyt na wyroby segmentu podzespołów dla motoryzacji i komponentów ukierunkowane do branży samochodów osobowych, częściowo zrekompensował spadki popytu z innych branż obsługiwanych przez spółki segmentu (w tym do maszyn rolniczych oraz hydrauliki). W perspektywie kolejnych miesięcy zakładane jest utrzymanie bezpiecznego portfela zamówień z branży automotive.

W segmencie elementów złącznych (Śrubena Unia) przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2023 r. wyniosły prawie 175,8 mln zł, co stanowi spadek o 6,1% rdr. W samym trzecim kwartale w segmencie odnotowano spadek popytu rynkowego w branży budowlanej i chemicznej. Częściowo spadki sprzedaży w tych sektorach amortyzowała sprzedaż do branży kolejowej i górniczej. Jednocześnie niższe poziomy cen surowców zwiększyły presje na obniżki cen.

Największy procentowo spadek przychodów (7,6% rdr.) odnotował segment armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama oraz Zetkama R&D), wypracowując w trudnych warunkach rynkowych sprzedaż w wysokości 145,6 mln zł. Na przełomie maja i czerwca 2023 r. segment odnotował znaczącą obniżkę poziomu zamówień, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach segmentu. Wpływ na niższe poziomy sprzedaży miały redukcje stanów magazynowych u klientów. W perspektywie kolejnych miesięcy Mangata zakłada, że popyt rynkowy będzie się utrzymywał na niższym poziomie. Na przyszłe wyniki wpływ będzie miała także dalsza presja cenowa wynikająca ze spadających cen surowców.

W segmencie armatury i automatyki przemysłowej został przeprowadzony proces reorganizacji, którego kluczowym celem była optymalizacja procesów produkcyjnych i skupienie produkcji w dwóch lokalizacjach. W efekcie wdrożenia projektu spółka Zetkama dokonała redukcji zatrudnienia w jednej z lokalizacji, co wpłynęło na obciążenie wyniku po trzech kwartałach 2023 r. kosztami jednorazowych odpraw (ok. 1,4 mln zł) i innymi kosztami związanymi z reorganizacją produkcji (0,6 mln zł). Działania związane z reorganizacją segmentu wpłynęły także na przemodelowanie i optymalizację oferty produktowej. W efekcie tej decyzji w wyniku za trzeci kwartały br. został ujęty odpis na część zapasów (ok. 1,5 mln zł). Reorganizacja pozwoli efektywniej wykorzystywać moce produkcyjne oraz uzyskać większe optymalizacje kosztowe w tym segmencie.

Pozostałymi istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki Mangaty Holding po trzech kwartałach 2023 r., były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu w ub.r. średnie ceny energii elektrycznej oraz ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków (ok. -2 mln zł).

Udział sprzedaży na rynki zagraniczne utrzymał się na poziomie jak w poprzednich okresach i wyniósł 70%. Holding zanotował aż 18,9% wzrost sprzedaży na pozostałych obsługiwanych rynkach (poza UE i Polską) – do wartości 170 mln zł. Skompensowało to w części mniejsze przychody na polskim rynku (spadek przychodów o 9,6% do 224,4 mln zł) i krajów Unii Europejskiej (spadek o 13,2% do 354,2 mln zł).

Dobra kondycja finansowa Mangata Holding

Struktura kapitałowa i zobowiązań Grupy jest stabilna. Zobowiązania długoterminowe stanowią 17,7% struktury pasywów, natomiast zobowiązania krótkoterminowe stanowią 23,6% struktury pasywów według stanu na 30 września 2023 r. 86% należności handlowych to należności bieżące, a spółki Grupy nie doświadczają problemów w obszarze spływu należności, dzięki czemu możliwe jest bieżące regulowanie zobowiązań handlowych. Struktura wiekowa zobowiązań handlowych jest na dobrym poziomie – około 88% salda na 30 września 2023  r. stanowią zobowiązania bieżące.

W okresie trzech kwartałów 2023 r. Grupa wygenerowała solidne, dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w kwocie 86 mln zł (w stosunku do 32 mln zł za okres styczeń-wrzesień 2022 r.). W głównej mierze jest to efekt mniejszej dynamiki przychodów ze sprzedaży, a co za tym idzie mniejszego zapotrzebowania na finansowanie kapitału obrotowego.

Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy
Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy spółki Mangata Holding

– Sytuacja finansowa holdingu jest bardzo dobra. Stan środków pieniężnych, linie kredytowe jak i bieżąca działalność operacyjna zapewnia Grupie Mangata odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. W prezentowanym okresie zmniejszyliśmy dług netto o ok. 9 mln zł – w stosunku do 30 czerwca 2023 r. – do wartości 188 mln zł. Pomimo spadku skumulowanej EBITDA za 12 miesięcy nasz wskaźnik zadłużenia netto pozostaje na bezpiecznym poziomie tj. 1,41 – podkreślił Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy spółki Mangata Holding.

Holding podtrzymuje oczekiwania dotyczące zamknięcia bieżącego roku, które były komunikowane podczas prezentacji wyników poprzednich kwartałów.

– Zakładamy przychody na poziomie ok. 940-960 mln zł, marżę EBITDA 13-14% a marżę zysku netto 6–7% – wskazał Kazimierz Przełomski. Jednocześnie Wiceprezes zasygnalizował – Czynnikami mogącymi wpłynąć na wskazane powyżej poziomy są realizacja założeń sprzedaży – szczególnie „efekt grudnia”, niepewność co do kształtowania się kursów walut – szczególnie EUR i USD, które wpłyną na wyceny rozrachunków w walucie, efekty inicjatywy optymalizacyjnych wdrażane w spółkach oraz ewentualne rekompensaty do cen energii elektrycznej zrealizowane jeszcze w roku 2023.

Pomimo niestabilnego otoczenia zewnętrznego Grupa Mangata Holding po trzech kwartałach br. wypracowała solidne wynik finansowe. W perspektywie najbliższych miesięcy holding oczekuje wpływu kolejnych, sukcesywnie wdrażanych projektów optymalizacyjnych.

Efekty projektów przełożą się także na rok 2024. Spółki Grupy są w trakcie opracowywania budżetów na przyszły rok. Będziemy kontynuować realizację kluczowych założeń strategicznych dla poszczególnych segmentów, a szczególny nacisk będziemy kłaść na optymalne wykorzystanie dostępnych mocy produkcyjnych – zapewnił prezes Leszek Jurasz – W dłuższej perspektywie na popyt rynkowy we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy wpłynąć może spowolnienie gospodarcze, które coraz wyraźniej widać u naszych partnerów w Europie Zachodniej. Jednym ze sposobów przeciwdziałania negatywnym następstwom globalnego spowolnienia będzie dalsza dywersyfikacja dostawców i zróżnicowanie rynków odbiorców i zleceniodawców. Zarówno w kraju, jak i za granicą – podsumował prezes zarządu.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...