wtorek, 27 lipca, 2021
BIZNESTarcza antykryzysowa: pakiet osłonowy dla przedsiębiorców (projekt ustawy)

Tarcza antykryzysowa: pakiet osłonowy dla przedsiębiorców (projekt ustawy)

-

Tarcza antykryzysowa: pakiet osłonowy dla przedsiębiorców (projekt ustawy)

W ostatnich dniach do konsultacji przesłany został projekt ustawy, w którym przybliżone zostały kolejne szczegóły dotyczące rządowego pakietu osłonowego („tarcza antykryzysowa”) w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozwiązania dotyczące terminu płatności podatku

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.
 • Rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa w przypadku złożenia wniosku w trakcie obowiązywania stanu epidemicznego i 30 dni po jego odwołaniu, jak również z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 roku (art. 15z i 15y).
 • Możliwość wprowadzenia przez radę gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa, jak również odroczenia płatności rat podatku przez wójtów za kwiecień-czerwiec 2020 roku (nie później niż do końca miesiąca września).

Dofinansowania na rzecz przedsiębiorców

 • Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników (osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług) objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy. Dofinansowanie wypłacane jest przez 3 miesiące od podpisania umowy, a przyznanie wsparcia możliwe będzie do wyczerpania środków.

– Wynagrodzenie w okresie przestoju ekonomicznego obniżone może być maksymalnie o 50%, jednak nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Dofinansowanie wynosi do 50% minimalnego wynagrodzenia.

– W przypadku spadku obrotów (spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w wysokości i na zasadach określonych w ustawie), przedsiębiorca może ograniczyć wymiar czasu pracy pracowników o 20% (do nie mniej niż 0,5 etatu, przy zachowaniu minimalnego wynagrodzenia) i uzyskać dofinansowanie połowy wynagrodzeniawypłacanego pracownikom przy obniżonym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego złożenie wniosku o wsparcie.

 • Starosta powiatu, w którym zarejestrowany jest przedsiębiorca, może dofinansować część kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, u których nastąpił spadek obrotów w wyniku pandemii COVID-19. Dofinansowanie może być udzielone na okres 6 miesięcy (mikro i mali przedsiębiorcy) i 3 miesięcy (średni przedsiębiorcy) w wysokości stanowiącej iloczyn:

– liczby pracowników i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%,

– liczby pracowników i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%,

– liczby pracowników i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%,

jednak nie więcej niż faktycznie wynagrodzenie faktycznie wypłacone.

Jak wskazaliśmy wcześniej, opisane powyżej instrumenty stanowią pomoc de minimis.

Rozliczenia podatkowe

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.  Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r., przy czym nie więcej niż 5 milionów złotych. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby/spółki, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.
 • Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Podobnie jak wyżej, przesłanka wymagana do skorzystania ze wskazanej preferencji to 50% spadek przychów w porównaniu do miesiąca roku poprzedniego.
 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Prawo do skorzystania z tej preferencji ograniczone zostało do podatników, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się przynajmniej o 50%. Ewentualnie do osób, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii.
 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Zrezygnować z uproszczonych zaliczek za okres marzec-grudzień 2020 r. będą mogli jednak wyłącznie „mali podatnicy”.
 • Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla określonych kategorii podmiotów.
 • Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych udzielanych pożyczek w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej pożyczkobiorcy w efekcie zaistniałej pandemii.
 • Przesunięcie wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.

Obowiązki sprawozdawcze

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT (JPK V7M, zwany również VDEK) z deklaracją dla dużych przedsiębiorców
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
 • Ceny transferowe: do 30 grudnia 2020 r. przedłużono termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R) (art. 11t ust. 1 UPDOP), w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. UWAGA: nie wydłużono terminów ustawowych dla podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się przed 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. (ani na złożenie CIT-TP, ani na sporządzenie dokumentacji podatkowej).
 •  Zawieszenie terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych, innych niż schematy transgraniczne, w okresie od 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Termin na wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydłużony o dodatkowe 3 lub nawet 6 miesięcy.
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza „białej listy” do 14 dni.
SourceDeloitte

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....
Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...