niedziela, 5 lutego, 2023
PODATKIUproszczona procedura VAT, czyli możliwość niezapłacenia podatku w momencie importu towaru

Uproszczona procedura VAT, czyli możliwość niezapłacenia podatku w momencie importu towaru

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Uproszczona procedura VAT, czyli możliwość niezapłacenia podatku w momencie importu towaru

Zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług czynni podatnicy VAT mogą rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy. Oznacza to, że importujący towary na terytorium UE mogą nie zapłacić należnego VAT przy zgłoszeniu celnym i wpłacić go dopiero przy składaniu miesięcznej deklaracji podatkowej.

Obowiązek rozliczenia VAT w imporcie

Przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła oraz ich przedstawiciele podatkowi (gdy zostali ustanowieni), a także podmioty uprawnione do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej, są zobowiązani do obliczenia i wykazania kwoty VAT w zgłoszeniu celnym albo rozliczeniu zamknięcia (o którym mowa w art. 175 unijnego rozporządzenia 2015/2446, przedstawianym organowi celnemu przez korzystającego z pozwolenia na procedurę uszlachetniania). Obowiązek ten istnieje również wówczas, gdy importowany towar jest zwolniony od cła lub zostało ono zawieszone, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Uproszczona procedura VAT w imporcie – warunki

Po dokonaniu zgłoszenia celnego lub przedstawieniu ww. rozliczenia, przedsiębiorcy mogą wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną. W terminie 10 dni liczonych od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, podatnik zobowiązany jest wpłacić kwotę obliczonego podatku. Na mocy art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług importer może skorzystać z uproszczonej procedury rozliczenia VAT i wpłacić go dopiero wraz z deklaracją za dany miesiąc, w którym dokonał importu. By móc skorzystać z tej preferencyjnej dla firm formy rozliczenia, przedsiębiorca musi spełnić określone przesłanki. Jakie?

  1. należy przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  2. zaświadczenie o niezaleganiu we wpłatach należnych składek na ZUS oraz podatków stanowiących dochód budżetu państwa (dopuszcza się zaległości w wysokości 3% kwoty należnych składek i 3% należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach);
  3. potwierdzenie zarejestrowania jako czynny podatnik VAT;
  4. zgłoszeń celnych musi dokonywać przedstawiciel bezpośredni lub pośredni (chyba że podatnik posiada status upoważnionego przedsiębiorcy lub pozwolenie na stosowanie uproszczenia w rozumieniu unijnego kodeksu celnego).

Przesłanka przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 1, zostanie spełniona także wtedy, gdy podatnik złoży, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o tej samej treści. Wymóg przedstawienia dokumentów nie obowiązuje, jeśli naczelnik UCS jest w posiadaniu złożonych już przez przedsiębiorcę aktualnych dokumentów. Przedsiębiorcy, by móc skorzystać uproszczonej procedury, muszą ww. oświadczenia składać co każde 6 miesięcy.

Korekta deklaracji

Jeśli w ramach uproszczonej procedury przedsiębiorca nie rozliczył w całości lub części należnego VAT z tytułu importu towaru, może skorygować złożoną deklarację w terminie 4 miesięcy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie tego importu. Jeśli nie rozliczy się w tym terminie, straci prawo do rozliczania należnego VAT wykazanego w zgłoszeniu celnym, w odniesieniu do którego nie rozliczył w całości podatku w złożonej deklaracji. Powstanie dług celny, w ramach którego importer będzie zobowiązany do wpłaty nierozliczonego podatku wraz z odsetkami.

Podsumowanie

Możliwość uwzględnienia VAT naliczonego i należnego od razu w jednej, deklaracji dzięki objęciu importowanych towarów procedurą uproszczoną z art. 33a, daje przedsiębiorcom szansę na uniknięcie konieczności zapłaty podatku już w momencie dokonywania importu. To może przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Importer musi jednak pamiętać o konieczności wcześniejszego powiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego o chęci skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia importu, przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym zamierza ją zastosować. Z możliwości rozliczenia VAT w procedurze uproszczonej nie mogą skorzystać importerzy rozliczający się kwartalnie.

 

Autor: Agnieszka Stachurska, dyrektor biura rachunkowego Skarbiec Corporate Services, nalężącego do grupy Kancelarii Prawnych Skarbiec specjalizującej się w doradztwie prawnym, podatkowym oraz strategicznym dla przedsiębiorców

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Program Pierwsze Mieszkanie może być dostępny tylko dla dość zamożnych

0
Możliwość zaciągnięcia kredytu oprocentowanego na 2% w skali roku byłaby bardzo atrakcyjna, to 4-krotnie mniej niż to, co oferuje dziś rynek. Program „Pierwsze Mieszkanie” właśnie powstaje, jeżeli wejdzie w życie, to trzeba będzie spełnić...

5 czynników, które zmieniły branżę startupów w 2022 roku

0
2022 rok był jednym z najbardziej wyboistych okresów w świecie startupów. Finansowanie spadło, na rynku IPO widzimy wszechobecną posuchę, przez rynek przeszło tsunami, a fintechy B2C nie są już w łaskach inwestorów. Wstrzymane finansowania W...

Rentowność czy płynność – Black Friday w trudnych dla sprzedawców czasach

0
Wartość sprzedaży detalicznej artykułów drugorzędnej potrzeby w USA (artykuły trwałego użytku, odzież, rozrywka i rekreacja) osiągnęła najwyższą wartość w III kwartale 2022 roku, głównie dzięki wysokim cenom. W tym samym okresie sprzedawcy detaliczni...