FIRMYAntal publikuje pierwszy polski Raport ESG w branży HR

Antal publikuje pierwszy polski Raport ESG w branży HR

Antal publikuje pierwszy polski Raport ESG w branży HR

Zrównoważony rozwój to nowe możliwości dla pracodawców z sektora MŚP, który bezpośrednio nie jest zobligowany do raportowania ESG. Odpowiedzialnego prowadzenia biznesu wymagają już nie tylko aktywiści, ale też konsumenci, klienci biznesowi, instytucje finansowe czy inwestorzy. Antal podchodzi do zmian rynkowych w sposób proaktywny, stając się pionierem w obszarze zrównoważonego rozwoju w swoim sektorze. Publikując pierwszy polski Raport ESG w branży HR, spółka definiuje nowe standardy zarówno dla pracodawców, jak i dla firm z sektora MŚP.

Czy nowe obowiązki dotyczące raportowania ESG będą miały wpływ na wyniki biznesowe MŚP? W  jaki sposób ambitne plany dużych firm dotyczące zrównoważonego rozwoju przełożą się na ich dostawców, w tym na małe i średnie przedsiębiorstwa? Czy pracodawcy, którzy zdecydują się wejść na ścieżkę ESG zyskają przewagę konkurencyjną?

ESG przyciąga klientów i zwiększa wiarygodność wśród inwestorów

Coraz więcej inwestorów i banków postrzega spółki odpowiedzialne społecznie jako mniej ryzykowne. Raportowanie ESG oznacza więc dla wielu firm łatwiejszy dostęp do kapitału i niższy koszt jego pozyskania. Zagadnienia związane z ESG są też coraz bardziej istotne dla funduszy private equity. Inwestorzy chcą być świadomi, jaki wpływ na środowisko i społeczeństwo mają finansowane przez nich inwestycje i coraz częściej domagają się, by firmy, którym powierzyli swój kapitał, postępowały zgodnie z zasadami ESG.

Organizacje, które nie zareagują na czas, na trendy rynkowe i regulacyjne dotyczące ESG mogą ponieść konsekwencje w postaci utraconych kontrahentów, zamówień publicznych, utrudnionego dostępu do kapitału, a nawet problemów z rekrutacją utalentowanych pracowników. Dlatego na ESG należy patrzeć jak na biznesową szansę. Od globalnego trendu nie ma odwrotu. Firmy coraz cześciej będą otrzymywać pytania o dane i cele ESG od swoich interesariuszy: pracowników, klientów, parnerów biznesowych, inwestorów, banków, konsumentów czy kandydatów mówi Artur Skiba, Prezes Antal

ESG to większa szansa na rekrutowanie talentów

Na znaczeniu zyskuje zwłaszcza aspekt społeczny. Wraz ze zmianą pokoleniową rosną oczekiwania związane z kulturą organizacyjną firmy. Takie podejście można rozpatrywać w kontekście wyzwań dla pracodawcy, ale również jako szansę na wyróżnienie się na tle konkurencji. Społeczna odpowiedzialność przejawia się między innymi przez równość płac, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz dbanie o bezpieczeństwo i ochronę praw pracowniczych. Wdrożenie ESG wpływa także na atrakcyjność firmy dla potencjalnych pracowników. Jak pokazują wyniki badania Antal „Kobiety  w Finansach” 50 proc. kandydatów kieruje się przy wyborze pracy zgodnością pomiędzy poglądami manifestowanymi przez firmę a własnymi przekonaniami.

Zarzadzanie różnorodnością i budowanie inkluzywnych miejsc pracy zyskuje na znaczeniu

W Polsce mieszka ponad 3 mln osób z orzeczoną niepełnosprawnością, z czego 2,5 mln nie pracuje. Osoby powyżej 50. roku życia mają duże trudności ze znalezieniem pracy ze względu na swój wiek. W  2022 roku wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku 50-64 lat wynosił 59,8 proc. Do średniej unijnej brakowało nam aż 8 punktów procentowych. Reprezentacja kobiet w zarządach spółek giełdowych wynosi 24 proc., podczas gdy średni wskaźnik dla UE to 32 proc. Z Raportu Antal „Trendy rekrutacyjne 2022” wynika, że 42 proc. przebadanych firm nie realizuje procesów mających na celu ułatwienie zatrudnienia wśród grup zagrożonych wykluczeniem. Dane rynkowe potwierdzają jak istotna jest realizacja projektów zwiększających świadomość społeczeństwa i otwarcie na osoby reprezentujące różne kultury i środowiska.

Jesteśmy pracodawcą przyjaznym kobietom. W 2022 r. firma osiągnęła parytet płci w ramach stanowisk kierowniczych. To kolejny krok na drodze ku realizacji zobowiązania budowy bardziej różnorodnej i włączającej organizacji, oferującej wszystkim równe szanse. Strategia ESG stanowi integralne uzupełnienie naszej strategii biznesowej,  a jednocześnie wkład w realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZdodaje Artur Skiba.

Łańcuch dostaw w centrum uwagi

Zmiany w łańcuchu dostaw niosą ze sobą potencjał do realnych zysków firmy. Podejmując inicjatywę organizacje mogą nie tylko zminimalizować ryzyko, ale również zbudować realną przewagę konkurencyjną. Z badania Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że przedsiębiorstwa, które stworzyły zrównoważone łańcuchy dostaw, mogą odnotować wzrost przychodów nawet o 20 proc. w  porównaniu z firmami, które nie wdrożyły podobnych rozwiązań.

„E”, czyli środowisko w obszarze zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój w znacznej mierze opiera się o eliminowanie lub minimalizowanie szkód środowiskowych. W praktyce dotyczy to zwłaszcza sposobów pozyskiwania energii oraz emisji zanieczyszczeń. Jednakże pracodawcy z sektora MŚP powinni skupić swoje wysiłki szczególnie na obszarach, w  których widzą największy potencjał redukcji. Działania, które firmy mogą podejmować na rzecz ochrony środowiska, to m.in. minimalizacja produkcji odpadów, ograniczenie wykorzystania surowców i  zasobów naturalnych poprzez oszczędne zużywanie wody i energii elektrycznej czy ograniczenie liczby podróży służbowych oraz kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej wśród pracowników.

Antal wyznacza trendy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Firma właśnie opublikowała Raport ESG za 2022 rok.

Antal podsumowuje 2022 rok i określa strategiczne cele rozwojowe na kolejne lata. To pierwsza polska firma HR, która postanowiła wprowadzić raportowanie ESG jako stały element komunikacji  z rynkiem. Raport ESG został stworzony w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI. Celem publikacji jest przedstawienie podejścia Antal do prowadzenia działalności biznesowej i  pokazanie strategicznego spojrzenia na przyszłość. Raportując dane społeczne, środowiskowe  i  dotyczące ładu korporacyjnego, Antal wyznacza standardy na rynku. Spółka nie jest bowiem zobowiązana do raportowania ESG, a upublicznienie tych danych jest realizacją jednej z jej głównych wartości, jaką jest odpowiedzialność i związana z nią transparentność.

Jednym z wymiarów odpowiedzialności  Antal jest promowanie różnorodności i podejmowanie ważnych tematów społecznych w prowadzonej przez nas komunikacji. Chcemy w ten sposób zwracać uwagę społeczeństwa na istotne zjawiska, przyczyniać się do kształtowania pozytywnych postaw społecznych. Dlatego wprowadziliśmy ESG jako stały element komunikacji z rynkiem. Dziś to co robią firmy dla pracowników, jak o nich dbają, zdaje się informacją nie mniej ważną niż wyniki finansowe czy informacje o redukcji emisji CO2. Z tego powodu efektywne wdrożenie strategii ESG należy zacząć od włączenia HR w ten proces już na etapie decydowania o jej przygotowaniu. W celu efektywnego wdrożenia tak istotnych i długofalowych rozwiązań HR powinien mieć możliwość współdecydowania nie tylko o  środkach, ale i o konkretnych kierunkach zmian mówi Roman Zabłocki, Business Unit Director, Antal.

Strategia ESG Antal: People, Planet, Prosperity

„Człowiek w centrum uwagi” to hasło od ponad 25 lat przyświeca budowaniu strategii Antal. Znajduje odzwierciedlenie w misji, wizji i wartościach organizacji, a także w Strategii ESG Antal na lata 2022- 2025 opierającej się na trzech kluczowych filarach: People, Planet, Prosperity.

W ramach Strategii ESG zidentyfikowaliśmy obszary, w których możemy mieć realny wpływ i wykorzystać nasze mocne strony i doświadczenie do tworzenia rozwiązań i budowania programów wspierających m.in. innowacyjność, wzrost gospodarczy, rozwój kapitału ludzkiego, równość płci i różnorodność. W ubiegłym roku, oprócz stałych projektów zainicjowanych w poprzednich latach, organizacja podjęła szereg nowych inicjatyw, takich jak projekt IT Mum Academy. To nowatorski program, którego celem jest wyjście naprzeciw potrzebom młodych mam wracających do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Edukujemy rynek pracy tworząc opiniotwórcze raporty badawcze, które ułatwiają pracodawcom podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Z kolei dla pracowników i osób poszukujących pracy są pomocną wskazówką w kształtowaniu kariery zawodowej – mówi Artur Skiba, Prezes Antal.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...