FINANSEWpis w rejestrze małych instytucji płatniczych to dopiero początek

Wpis w rejestrze małych instytucji płatniczych to dopiero początek

-

Świadczenie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej cieszy się w Polsce dużą popularnością. Niemalże w każdym miesiącu rejestr MIP prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego aktualizowany jest nowe podmioty.

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Wpis w rejestrze małych instytucji płatniczych to dopiero początek

Z założenia postępowanie administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego, którego przedmiotem jest uzyskanie statusu MIP (Małej instytucji płatniczej), jest proste i szybkie. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (“Ustawa”), w treści wniosku o wpis do rejestru należy zawrzeć następujące dane: podstawowe dane identyfikujące wnioskodawcą (m.in. nazwę czy NIP), wykaz usług płatniczych w formie schematu graficznego z opisem tych usług (celem wykazania, iż planowana działalność przedsiębiorcy kwalifikuje się do usług płatniczych) oraz krótkie oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą wniosku (dla ułatwienia – o treści wynikającej wprost z Ustawy). Od dnia wpływu kompletnego wniosku Komisja Nadzoru Finansowego powinna dokonać wpisu wnioskodawcy do rejestru MIP w terminie 3 miesięcy. Od momentu dokonania wpisu MIP może świadczyć usługi płatnicze dla swoich klientów.

Z Ustawy nie wynika jednak z jakimi wyzwaniami musi mierzyć się MIP bezpośrednio po rozpoczęciu działalności. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przesyła do dostawcy usług płatniczych kilkustronicowe pismo sektorowe, w którym przypomina o obowiązkach wynikających z Ustawy i warunkach prowadzenia działalności w charakterze MIP. W ramach przedmiotowego pisma nadzorca przypomina o:

  1. dopuszczalnym zakresie terytorialnym prowadzenia działalności,

  2. nałożonych na MIP limitach w zakresie wykonywanych transakcji płatniczych i środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach płatniczych klientów,

  3. wymogu posiadania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które pozwalają na wyliczenie całkowitej miesięcznej kwoty wykonywanych transakcji płatniczych oraz realizację obowiązków związanych z AML/CFT,

  4. obowiązku posiadania programu działalności i planu finansowego na okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności w charakterze MIP,

  5. wdrożeniu procedury zarządzania ryzykiem, na które MIP może być narażony w ramach prowadzonej działalności,

  6. zasadach ochrony środków pieniężnych użytkowników, przyjmowanych przez MIP w celu wykonania transakcji płatniczych,

  7. nakazie informowania o MIP i świadczonych przez nią usługach płatniczych w sposób rzetelny i zrozumiały,

  8. terminie przechowywania dokumentów związanych z świadczeniem usług płatniczych,

  9. obowiązkach informacyjnych i sprawozdawczych wobec Komisji Nadzoru Finansowego (np. informacja o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w danym okresie czasu czy zgłoszenie przekroczenia limitu w zakresie wykonywanych transakcji płatniczych),

  10. obowiązkach związanych z świadczeniem usług płatniczych, które wynikają z Ustawy (m.in. SCA czy zasadach zawierania i wypowiadania umów ramowych z klientami).

W ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma sektorowego MIP ma obowiązek przesłać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego szereg oświadczeń, opisów i dokumentów, które mają potwierdzać, iż MIP prowadzi działalność zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w piśmie. Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie wskazanych w piśmie obowiązków może stanowić podstawę do zastosowania przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec MIP przewidzianych prawem środków i sankcji nadzorczych, w tym do wykreślenia MIP z rejestru.

Z praktycznego punktu widzenia należy zatem pamiętać, aby przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru MIP wnioskodawca szczegółowo zapoznał się z obowiązkami i wymaganiami wynikającymi z Ustawy, wdrożył niezbędne rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz przygotował i wdrożył wymaganą przepisami dokumentację wewnętrzną (m.in. wspomnianą procedurę zarządzania ryzykiem czy procedurę AML/CFT).

Aleksander Wasiak | Associate

Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p.

[email protected]

603-969-569

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...