BIZNESKorzyści z włączenia Technology Watch do strategii działań wywiadu gospodarczego

Korzyści z włączenia Technology Watch do strategii działań wywiadu gospodarczego

Korzyści z włączenia Technology Watch do strategii działań wywiadu gospodarczego

Po zidentyfikowaniu odpowiednich krytycznych czynników obserwacji (CWF) i źródeł informacji, każdy CWF musi być powiązany z konkretnymi źródłami informacji, a każde źródło – z określoną procedurą, wykorzystywaną w procesie jego eksploatacji (użycie określonych narzędzi i usług).

Analiza informacji w ramach Technology Watch

W celu podejmowania decyzji biznesowych, nie wystarczy posiadać odpowiednie dane. Należy je również ocenić i przeanalizować, aby wybrać te najistotniejsze, a następnie przedstawić je w zrozumiałej postaci tzn. przekształcić do postaci użytecznej informacji i wiedzy. Pozyskiwanie dużych ilości danych jest bezużyteczne, jeśli nie jesteśmy w stanie ich przetworzyć do postaci, umożliwiającej ich wykorzystanie.

Najbardziej przetworzonym, końcowym wynikiem procesu TW, jest raport zawierający zestaw danych i informacji, ocenionych pod kątem ich znaczenia dla podjęcia konkretnej decyzji biznesowych. Konkretna procedura sporządzenia takiego raportu jest ściśle związana z przedstawionymi wcześniej fazami procesu Technology Watch i po uwzględnieniu wszystkich szczegółowych działań, obejmuje:

 1. Zidentyfikowanie zapotrzebowania na informacje,
 2. Zdefiniowanie krytycznych czynniki obserwacji (CWF) w odniesieniu do tego zapotrzebowania,
 3. Zdefiniowanie źródeł informacji dla każdego CWF,
 4. Wybór odpowiednich narzędzi do usystematyzowania gromadzenia informacji dla każdego CWF,
 5. Zainstalowanie i/lub skonfigurowanie narzędzi zgodnie z wymaganiami CWF,
 6. Uruchomienie narzędzi i uzyskiwanie informacji,
 7. Ocena uzyskanych informacji,
 8. Intelektualne przetwarzanie zgromadzonych informacji, ich porównanie, zrozumienie,
 9. Stworzenie raportu Technology Watch.

Przedstawiona procedura przygotowania raportu Technology Watch jest czysto teoretyczna. Często dynamika działania firmy sprawia, że praktyczne działania z zakresu obserwacji technologii mogą być uproszczone, a raport końcowy TW nie jest sporządzany. Przygotowanie pełnego raportu jest niepotrzebne, a nawet niemożliwe, w sytuacjach, kiedy:

 • decyzje muszą być podejmowane szybko, nawet na podstawie niepełnych danych, albo kiedy uzyskane dane są niewystarczająco jasne i nie są warte nakładów związanych z tworzeniem raportu.
 • opisane wcześniej etapy TW nie były w pełni realizowane lub kiedy nie była przestrzegana kolejność realizacji poszczególnych etapów. Taka sytuacja ma miejsce na przykład, kiedy zdefiniowanie CWF następuje przed określeniem potrzeb informacyjnych firmy. Wtedy, w związku z uzyskanymi danymi lub w procesie ich przetwarzania może zostać wykryty nowy CWF, który już wcześniej powinien zostać włączony do procedury TW. Podobna sytuacja może nastąpić również, kiedy rozszerzony zostaje zakres stosowanych narzędzi np. poprzez zmianę konfiguracji usług już wykorzystywanych lub poprzez włączenie nowych programów komputerowych.

Aby Technology Watch była efektywna i opłacalna, potrzebny jest elastyczny projekt, który pozwala na ciągłe odtwarzanie każdej z faz, bez utraty kontroli nad procesem lub uzyskanymi informacjami. Wtedy nawet, jeśli do dyspozycji mamy niewiele krytycznych czynników obserwacji (CWF), łatwo jest szybko wygenerować niezbędną ilość informacji. Dostęp do tych informacji musi być łatwy i elastyczny. Rozwiązaniem może być stworzenie repozytorium wszystkich przydatnych informacji TW, stosując następujące wytyczne:

 • Wszystkie informacje zakodowane zostają w jednorodnym formacie (HTML, PDF…)
 • Wszystkie informacje, dostępne są za pośrednictwem dostępnych systemów wyszukiwania informacji, takich jak klasyczna wyszukiwarka, wyszukiwarka na pulpicie, wyszukiwarka w bazach danych dokumentów.

Przykład wykorzystania Technology Watch

Przykładem organizacji, która na dużą skalę prowadzi działania w ramach Technology Watch jest Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency – EDA)[1].

EDA prowadzi wiele działań, które opierają się na systematycznym zrozumieniu ewoluujących trendów technologicznych i ich wpływu na przyszłe europejskie zdolności obronne, zarówno długo, jak i krótkoterminowe. Działania te, realizowane według programu EDA o nazwie Technology Watch & Foresight, wnoszą niezbędny wkład do oceny pojawiających się nowych informacji na temat technologii, z punktu widzenia potrzeb obronnych UE. Program ten realizowany jest w ramach Nadrzędnej Strategicznej Agendy Badań (OSRA)[2] Unii Europejskiej.

Działania EDA w ramach Technology Watch, mające na celu identyfikację i monitorowanie technologii w dziedzinie systemów obronnych, opierają się na pracy rozległej sieci ekspertów skupionych w grupach tzw. CapTechs (Capability Technology Group) i wykorzystujących specjalnie opracowane zestawy narzędzi IT. EDA wykorzystuje między innymi, narzędzie informatyczne – Monitoring Innowacji Obronnych (ang. Defence Innovation Monitoring – DIM). Podczas wyszukiwania danych i w analizach, DIM bazuje na innym narzędziu analitycznym, opracowanym wcześniej przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej – Tools for Innovation Monitoring (TIM). Za jego pomocą, DIM tworzy całościowy obraz zidentyfikowanych technologii obronnych. System identyfikacji tych technologii jest zorganizowany według wyszukiwań tematycznych i hasłowych. Dla każdego wyszukiwania, lista technologii, uznanych przez ekspertów w danej dziedzinie, za istotne, jest zakodowana w narzędziu DIM i wizualizowana zgodnie z różnymi dostępnymi funkcjami. Następnie DIM łączy różne zbiory danych z publikacji naukowych, patentów i projektów finansowanych przez UE. DIM analizuje nowe technologie i innowacje pod kątem stworzonych w Unii Europejskiej i obowiązujących w EDA dokumentów, dotyczących projektów rozwojowych i uwzględniających rozwiązania proekologiczne takie jak: EDA Technology Taxonomy[3] czy Technology Building Blocks (TBBs)[4].

DIM nie jest narzędziem prognostycznym, a efektem jego wykorzystania ma być jedynie zmniejszenie różnic w zakresie wiedzy o zmianach w aktualnym rozwoju technologicznym (o czym informują specjalistyczne bazy danych), a świadomością tych zmian wśród twórców polityki obronnej UE i w środowiskach badawczych Unii.

Autorzy: Robert Nogacki – partner zarządzający Kancelarii Prawnej Skarbiec, płk rez. dr inż. Krzysztof Surdyk

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Źródła:

Pere Escorsa Castells, Ramón Maspons. De la vigilancia tecnológica a la inteligencia competitive, Madrid: Pearson Alhambra, 2001a,b

Henri Dou, Parina Hassanaly, Luc Quoniam and Albert La Tela, Technology watch and competitive intelligence: a new challenge in Education for Information, Centre de Recherches Retrospective, Centre Scientifque de St Jt!r6me, Universitt! Aix Marseille 111, I3397 Marseille Cedex 13, France

EDA Technology Watch & Foresight, https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities/activities-search/technology-watch-foresight#techsight

The benefits of including tech watch to your competitive intelligence strategy,10 Jun, 2019, https://www.netscribes.com/technology-watch/

Cristòfol Rovira, Technology Watch and Competitive intelligence for SEM-SEO, https://arxiu-web.upf.edu/hipertextnet/en/numero-6/vigilancia-tecnologica.html

[1] Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency, EDA) – jedna z agencji Unii Europejskiej, która została powołana do życia przez tzw. wspólne działanie Rady Unii Europejskiej 12 lipca 2004 roku, by działać na rzecz poprawy zdolności obronnych Unii Europejskiej, wspierać badania, koordynować zamówienia rządów krajów członkowskich w zakresie uzbrojenia i przemysłu obronnego UE.

[2] OSRA (Overarching Strategic Research Agenda), to Nadrzędny Strategiczny Program Badań, który zapewnia stworzenie zharmonizowanego obrazu europejskich badań w dziedzinie obronności i określa priorytety uwzględniające przyszłe potrzeby w zakresie zdolności wojskowych i pojawiających się technologii. OSRA to narzędzie do ustalania priorytetów w zakresie R&T. Państwa członkowskie UE, które są w stanie wnieść w ich realizację określony wkład, mogą liczyć na w wszystkie dostępne europejskie instrumenty i inicjatywy finansowe.

[3] EDA Technology Taxonomy – Taksonomia technologii EDA, stanowi Europejski wysiłek w celu zapewnienia schematu klasyfikacji technologii istotnych dla wojska i przemysłu obronnego.

Tu: Taksonomia to potoczna nazwa aktu prawnego Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Nowe przepisy mają zwiększyć poziom ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy. Innymi słowy Taksonomia nie wprowadza zakazu inwestowania w działalności szkodzące środowisku, ale przyznaje dodatkowe preferencje dla ekologicznych rozwiązań.

[4] Bloki Tworzenia Technologii (Technology Building Blocks – TBB) – bloki tematyczne, z których każdy koncentruje się na konkretnych obszarach badań i technologii obronnych, zdefiniowanych w OSRA. Każdy TBB, opracowany jest przez funkcjonujące w EDA grupy ekspertów (tzw. Capability Technology Groups – CapTech), zawiera dogłębną ocenę zawartych w nim technologii, w tym mapę drogową z konkretnymi pomysłami na projekty.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...