ADMINISTRACJARzecznik MŚP apeluje o nieodrzucanie przez Senat RP ustawy deregulacyjnej

Rzecznik MŚP apeluje o nieodrzucanie przez Senat RP ustawy deregulacyjnej

Rzecznik MŚP apeluje o nieodrzucanie przez Senat RP ustawy deregulacyjnej

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński przerwał wystąpienie Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, który apelował w Senacie RP, aby nie odrzucać uchwalonej w dniu 26 stycznia 2023 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, tzw. ustawy deregulacyjnej, która była przedmiotem prac Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, a przewodzi jej pracom Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski.

21 lutego 2023 r. w Senacie RP jest procedowana tzw. ustawa deregulacyjna, gdzie zawarto bardzo korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Przede wszystkim w ramach proprzedsiębiorczych zmian, szczególnie ważnych dla najmniejszych przedsiębiorców, przewidziano rozszerzenie kompetencji Rzecznika MŚP w zakresie ochrony praw przedsiębiorców poprzez stworzenie podstawy prawnej do występowania przez niego w postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których stroną postępowania jest przedsiębiorca.

Przedsiębiorcy od początku wejścia w życie ustawy o Rzeczniku MŚP w 2018 r. postulowali o zmiany idące w kierunku, aby to właśnie Rzecznik MŚP mógł być ich reprezentantem przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych i właśnie ta ustawa daje zadość tym postulatom. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w bardzo licznych sprawach matek prowadzących działalność ZUS odmawia wypłaty należnych im świadczeń. Rzecznik MŚP wielokrotnie od początku swojej działalności podnosił kwestie praw właścicielek firm do świadczeń:

Więcej: https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-deklaruje-stac-na-strazy-prawa-wlascicielek-firm-do-zasilkow-macierzynskich-i-chorobowych/.

Drugą istotną kwestią jest umożliwienie podejmowania w szerszym zakresie tzw. działalności nieewidencjonowanej, poprzez podniesienie kwoty przychodów, do której możliwe jest jej prowadzenie. Ustawa deregulacyjna podnosi próg dochodowy do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie ustawa stanowi o połowie tego wynagrodzenia), którego nieprzekroczenie (przy spełnieniu warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy) oznacza brak konieczności składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Trzecim ważnym zagadnieniem z punktu widzenia przedsiębiorców z sektora MŚP, które zawarto w ustawie deregulacyjnej, jest umożliwienie organizacji pozarządowej, do której należy przedsiębiorca, reprezentowanie jego interesów w postępowaniu sądowym związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Rzecznik MŚP apeluje o nieodrzucanie procedowanej przez Senat RP ustawy deregulacyjnej w całości. Niezależnie od zastrzeżeń podnoszonych wobec niektórych innych uregulowań ww. ustawy należy wskazać, że postanowienia te nie mają związku z przywołanymi wyżej rozwiązaniami o charakterze proprzedsiębiorczym.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...