FINANSEKREDYTYTSUE rozstrzygnie kluczowe kwestie dla frankowiczów Getin Noble Banku

TSUE rozstrzygnie kluczowe kwestie dla frankowiczów Getin Noble Banku

TSUE rozstrzygnie kluczowe kwestie dla frankowiczów Getin Noble Banku

Dzisiaj w TSUE odbędzie się kolejna bardzo ważna rozprawa dotycząca kredytów frankowych. Tym razem Trybunał zajmie się zapytaniem złożonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego wpłynęło prawie 8000 skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank. Skargi wniesione zostały przez Radę Nadzorczą restrukturyzowanego banku, jego akcjonariuszy, obligatariuszy oraz inne podmioty. Wśród skarżących bardzo znaczną grupę stanowiły osoby związane z Getinem umowami kredytowymi waloryzowanymi do CHF.

Na skutek przymusowej restrukturyzacji cała „zdrowa” część Getin Noble Bank przeniesiona została do nowego Velo Banku. W starym banku pozostały jedynie zobowiązania banku wynikające z kredytów frankowych. Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego doprowadziła do zróżnicowania sytuacji prawnej klientów banku posiadających kredyty złotowe oraz tych posiadających kredyty powiązane z walutą obcą. Taka sytuacja doprowadziła de facto do pozbawienia możliwości odzyskania utraconych środków przez tych kredytobiorców, którym przysługuje roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy i zwrot nienależnie wpłaconych rat. Zdaniem frankowiczów, decyzja o restrukturyzacji nie jest też zgodna z interesem publicznym, naruszając elementarne zasady porządku demokratycznego państwa prawa.

Zróżnicowanie sytuacji kredytobiorców ze względu na walutę, w jakiej został udzielony kredyt hipoteczny przez Getin Noble Bank S.A. stanowi naruszenie elementarnej zasady równości wobec prawa, sprawiedliwości społecznej i zasady uwzględniania interesu społecznego.

Poważne wątpliwości wzbudza też sposób prowadzenia restrukturyzacji, który mógł doprowadzić do konfliktu interesów, poprzez fakt, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny był jednocześnie kuratorem banku w postępowaniu, jak i organem decydującym o dokonanej restrukturyzacji.

Jeśli rozpatrując skargi WSA stwierdzi, iż decyzja o przymusowej restrukturyzacji wydana została z naruszeniem prawa, otworzy to drogę dla frankowiczów do dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania. Jest to więc obecnie jedyna szansa dla tych osób, aby przynajmniej częściowo odzyskać pieniądze nieuczciwie zabrane przez bank.

Ze względu na tak wielką skalę złożonych skarg, Wojewódzki Sąd Administracyjny powziął wątpliwość co do kwestii proceduralnych. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, jeśli skargi dotyczą jednej i tej samej decyzji, powinny być rozpoznawane łącznie. To z kolei może być technicznie niewykonalne, a nadto doprowadzić może do dalszego pogorszenia sytuacji skarżących poprzez nadmierne przedłużanie postępowania. Rozstrzygnięcie tych wątpliwości przez TSUE może znacząco przyspieszyć wydanie wyroku przez WSA.

Na dzisiejszej rozprawie TSUE wysłucha stanowisk każdej ze stron postępowania. Wyrok w tej sprawie może zapaść w ciągu kilku miesięcy.

Autor: Izabela Libera, radca prawny, Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...