FIRMYUPS publikuje wyniki finansowe za IV kwartał 2023 r.

UPS publikuje wyniki finansowe za IV kwartał 2023 r.

UPS publikuje wyniki finansowe za IV kwartał 2023 r.

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 24,9 mld USD, wobec 27,0 mld USD w roku ubiegłym
 • Marża operacyjna w ujęciu skonsolidowanym i skorygowana* marża operacyjna w ujęciu skonsolidowanym na poziomie, odpowiednio, 9,9% i 11,2%
 • Rozwodniony zysk na akcję w wysokości 1,87 USD; skorygowany rozwodniony zysk na akcję w wysokości 2,47 USD, w porównaniu z 3,62 USD w roku ubiegłym
 • Deklaracja wypłaty dywidendy kwartalnej w kwocie 1,63 USD, co stanowi wzrost o 0,01 USD na akcję

Spółka UPS (NYSE: UPS) opublikowała dane dotyczące skonsolidowanych przychodów za czwarty kwartał 2023 roku, które wyniosły 24,9 mld USD i były o 7,8% niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2,5 mld USD, co oznacza spadek o 22,5% (o 27,1% w ujęciu skorygowanym) w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 roku. Rozwodniony zysk na akcję w omawianym kwartale wyniósł 1,87 USD (2,47 USD w ujęciu skorygowanym) i był o 31,8% niższy niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Wyniki czwartego kwartału 2023 roku ustalone zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP obejmują koszty w łącznej wysokości 512 mln USD, tj. 0,60 USD w przeliczeniu na jedną akcję rozwodnioną, na które złożyły się: niepieniężny odpis z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej po opodatkowaniu w wysokości 274 mln USD, koszty procesów transformacyjnych i inne koszty po opodatkowaniu wynoszące 154 mln USD oraz odpis z tytułu utraty wartości po opodatkowaniu dotyczący nazwy handlowej Coyote w segmencie pośrednictwa w transporcie samochodowym w kwocie 84 mln USD.

– Pragnę podziękować pracownikom UPS za to, że już szósty rok z rzędu zapewnili naszej firmie pozycję lidera branży pod względem jakości obsługi i terminowości dostaw – powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. – Rok 2023 był dla nas wyjątkowy i niezwykle trudny, lecz przez cały ten czas skupialiśmy się na kontrolowaniu tych aspektów, na które mieliśmy wpływ, konsekwentnie podążaliśmy w kierunku wyznaczonym przez naszą strategię i wzmacnialiśmy fundamenty pod przyszły wzrost.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

   

IV kw. 2023 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2023 r.

 

IV kw. 2022 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2022 r.

Przychody ze sprzedaży 16.915 mln USD   18.252 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 1.437 mln USD 1.569 mln USD 1.840 mln USD 2.328 mln USD
 • Przychody segmentu przesyłek krajowych zmniejszyły się o 7,3% za sprawą spadku średniodobowego wolumenu o 7,4%.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 8,5%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 9,3%.

Segment przesyłek międzynarodowych

   

IV kw. 2023 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2023 r.

 

IV kw. 2022 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2022 r.

Przychody ze sprzedaży 4.606 mln USD   4.950 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 890 mln USD 899 mln USD 1.020 mln USD 1.091 mln USD
 • Przychody segmentu przesyłek międzynarodowych zmniejszyły się o 6,9% w wyniku spadku średniodobowego wolumenu o 8,3%, do którego przyczyniły się przede wszystkim słabsze wyniki odnotowane w Europie.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 19,3%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 19,5%.

Rozwiązania dla łańcuchów dostaw1

   

IV kw. 2023 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2023 r.

 

IV kw. 2022 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2022 r.

Przychody ze sprzedaży 3.396 mln USD   3.831 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 150 mln USD 319 mln USD 335 mln USD 403 mln USD

1 Kategoria ta obejmuje wyniki segmentów działalności niespełniających kryteriów segmentu sprawozdawczego określonych w ramach ASC Topic 280 – Sprawozdawczość segmentowa.

 • Przychody segmentu zmniejszyły się o 11,4% głównie za sprawą niższych stawek rynkowych oraz nadwyżki zdolności spedycyjnych dostępnych na rynku.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 4,4%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 9,4%.

Wyniki skonsolidowane za 2023 rok

 • Przychody ze sprzedaży w ujęciu skonsolidowanym zamknęły się kwotą 91,0 mld USD, co oznacza spadek o 9,3%.
 • Zysk operacyjny osiągnął poziom 9,1 mld USD, a skorygowany zysk operacyjny – 9,9 mld USD, co oznacza spadek o 28,7%.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 10,0%, natomiast skorygowana marża operacyjna wyniosła 10,9%.
 • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 7,80 USD, a skorygowany rozwodniony zysk na akcję – 8,78 USD.
 • Skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału osiągnął poziom 21,9%.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 10,2 mld USD, a przepływy wolnych środków pieniężnych sięgnęły 5,3 mld USD.

Ponadto, spółka zwróciła swoim akcjonariuszom kwotę 7,6 mld USD w postaci dywidend i płatności za akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych.

Deklaracja wypłaty dywidendy

Miniony rok był piętnastym z rzędu, w którym Rada Dyrektorów UPS zatwierdziła podwyższenie kwoty dywidendy kwartalnej wypłacanej akcjonariuszom spółki. Tym samym za pierwszy kwartał 2024 roku UPS wypłaci dywidendę w wysokości 1,63 USD na akcję z tytułu wszystkich wyemitowanych akcji klasy A i klasy B. Dzień płatności dywidendy przypada 8 marca 2024 roku, a lista akcjonariuszy uprawnionych do jej otrzymania zostanie ustalona na 20 lutego 2024 roku (dzień dywidendy).

Perspektywy roku 2024

Spółka przedstawia prognozę wybranych wyników według wartości skorygowanych, na podstawie standardów innych niż amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP), ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych, jak również innych nieprzewidzianych zdarzeń, które byłyby ujęte w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości i mogłyby stanowić ich istotną pozycję.

UPS prognozuje, że przychody spółki za cały rok 2024 ukształtują się w przedziale między 92,0 mld USD a 94,5 mld USD, a skorygowana marża operacyjna w ujęciu skonsolidowanym wyniesie około 10,0%–10,6%.

Spółka planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych na poziomie około 4,5 mld USD oraz wypłatę dywidendy w wysokości blisko 5,4 mld USD, pod warunkiem zatwierdzenia tej kwoty przez Radę Dyrektorów. Prognozowana efektywna stopa podatkowa wyniesie około 23,5%.

* Kwoty „skorygowane” stanowią wskaźniki finansowe, które nie są obliczane zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP. Więcej informacji na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP, w tym uzgodnienie do najbliżej skorelowanego wskaźnika GAAP, przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...