FIRMYBardzo dobre wyniki i skuteczna realizacja Strategii Mabion w 2023 roku

Bardzo dobre wyniki i skuteczna realizacja Strategii Mabion w 2023 roku

Bardzo dobre wyniki i skuteczna realizacja Strategii Mabion w 2023 roku

 • Mabion opublikował wyniki finansowe za 2023 rok, w którym kolejny raz osiągnął bardzo dobre przychody i zyski na wszystkich poziomach rachunku wyników, wskutek regularnej realizacji usług CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization)
 • W 2023 roku Mabion wypracował wyniki po korekcie o zdarzenie jednorazowe*:

*12,2 mln PLN odpisu z tytułu aktualizacji wartości aktywów trwałych w budowie

 • 142,9 mln PLN przychodów (bez przychodów z zakupu materiałów), +48% r/r
 • 74,5 mln PLN EBITDA, +100% r/r
 • 67,3 mln PLN EBIT, +139% r/r
 • 53,5 mln PLN zysku netto, +131% r/r
 • W 4Q 2023 roku Mabion wypracował wyniki po korekcie o zdarzenie jednorazowe*:

*12,2 mln PLN odpisu z tytułu aktualizacji wartości aktywów trwałych w budowie

 • 40,2 mln PLN przychodów (bez przychodów z zakupu materiałów), +6% r/r
 • 22,6 mln PLN EBITDA, -14% r/r
 • 20,9 mln PLN EBIT, -14% r/r
 • 10,9 mln PLN zysku netto, -30% r/r
 • Zrealizowane przychody w 2023 roku zgodne z zapowiedziami, marża EBITDA wyraźnie powyżej zapowiedzi – osiągnięte 49% vs zapowiadane ponad 35%​ (EBITDA po korekcie o zdarzenie jednorazowe, marża kalkulowana w stosunku do całkowitych raportowanych przychodów)
 • Poziom środków pieniężnych na koniec 2023 roku wyniósł 47,8 mln PLN, po dniu bilansowym do dnia publikacji raportu Spółka otrzymała ​od Novavax płatności w kwocie 13,2 mln USD
 • Na dzień publikacji raportu rocznego 2023 Spółka posiada sytuację finansową zapewniającą prowadzenie działalności i regulowanie zobowiązań przez co najmniej kolejne 12 miesięcy oraz nie identyfikuje potrzeb na dodatkowe finansowanie zewnętrzne
 • Zgodnie z przyjętą w kwietniu ub.r. Strategią na lata 2023-2027 w roku 2023 ukończona została kompleksowa modernizacja zakładu – zwiększone moce wytwórcze, zdywersyfikowana technologia wytwarzania, integracja pionowa
 • Kontynuowana intensyfikacja działań w obszarze Business Development, znacznie zwiększona obecność na kluczowych globalnych eventach branżowych – w 2024 roku zaplanowany udział w istotnie wyższej liczbie międzynarodowych konferencji i targów względem 2023 roku
 • Istotne wzmocnienie zespołu Business Development – zatrudnienie na kluczowych rynkach dwóch doświadczonych menedżerów: Marty Henehan jako BD Director na Amerykę Północną oraz dr Nigel Stapleton jako BD Director na Europę
 • Pierwsi klienci o niewielkiej skali w 4Q 2023 roku, większe zlecenia obecnie znajdują się na etapie ofertowania i rozmów komercyjnych
 • Znaczący wzrost liczby zapytań i wartości złożonych ofert, w pipeline ok. 213 mln USD na dzień publikacji vs ok. 28 mln USD w połowie listopada 2023 roku (po wynikach za 3Q 2023)

„Rok 2023 był dla Mabion niezwykle ważny i udany – wygenerowaliśmy bardzo satysfakcjonujące wyniki finansowe, zwłaszcza na poziomie głównych wskaźników rentowności, a także przyjęliśmy Strategię na lata 2023-2027, której 12 miesięcy skutecznego wdrażania, jest już za nami. Zgodnie z zapowiedziami, zrealizowaliśmy poziom przychodów, który wyniósł 151,7 mln PLN, a także osiągnęliśmy znacząco wyższą niż zapowiadaliśmy, skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 49%, czyli aż o 14 p.p. wyżej niż wskazywaliśmy w listopadzie 2023 roku. Na bardzo dobre wyniki złożył się kolejny rok udanej współpracy z Novavax i ścisła kontrola kosztów. Strategia Mabion w 2023 roku zakładała osiągnięcie dwóch kluczowych celów – przeprowadzenie modernizacji istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, a także zbudowanie zespołu sprzedażowego. Oba te działania zostały przez nas zrealizowane. Zmodernizowany i zdywersyfikowany technologicznie zakład znacząco uatrakcyjnia naszą ofertę, którą możemy teraz kierować do jeszcze szerszego grona potencjalnych klientów, a dział Business Development tworzy, na moment publikacji sprawozdania, 8 wysokiej klasy ekspertów, w tym dwóch menedżerów o międzynarodowym doświadczeniu, pełniących w Mabion rolę BD Director na Amerykę Płn. oraz BD Director na Europę”komentuje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Wyniki finansowe 2023

W 2023 roku przychody Mabion ze sprzedaży i leasingu wyniosły 142,9 mln PLN (bez uwzględnienia przychodów z zakupów materiałów), wzrost o 48% w ujęciu rok do roku. Skorygowany zysk EBITDA (zdarzenie jednorazowe w 4Q 2023 – odpis z tytułu aktualizacji wartości aktywów trwałych w budowie w wys. 12,2 mln PLN) w całym ubiegłym roku był na poziomie 74,5 mln PLN, 2-krotnie więcej niż w roku 2022, a skorygowana marża EBITDA w 2023 roku wyniosła 49% i była znacząco wyższa od zapowiadanego w listopadzie ub.r. poziomu ponad 35%. Skorygowany zysk netto za 2023 rok wyniósł 53,5 mln PLN, co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie +131% r/r. Jest to piąty kwartał z rzędu solidnych przychodów i zyskowności wygenerowanej przez Spółkę. W samym 4Q 2023 roku Mabion osiągnął historycznie najwyższy poziom kwartalnych przychodów z tytułu wysoko marżowych usług kontraktowych, które wyniosły 40,2 mln PLN.

„Bardzo dobre wyniki finansowe w 2023 roku osiągnięte zostały dzięki skutecznej realizacji kontraktu z Novavax oraz wysokiej efektywności w zarządzaniu procesami biznesowymi. W całym 2023 roku Mabion otrzymał płatności z tytułu realizacji umowy z Novavax w wysokości blisko 20 mln USD a ogółem, od początku współpracy z Novavax do dnia publikacji sprawozdania finansowego, otrzymane płatności od Novavax wyniosły już blisko 90 mln USD. Dodatkowo kluczowe było pozyskanie w ubiegłym roku finansowania z EBOR a następnie jego uruchomienie, co pozwoliło na zabezpieczenie sprawnej realizacji przeprowadzonej modernizacji zakładu”komentuje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mabion S.A.

Współpraca z Novavax nieprzerwanie układa się bardzo dobrze, a w kwietniu 2023 roku zawarty został aneks do umowy, który umożliwia Mabion dodanie do zakresu współpracy drugiego produktu, czyli antygenu szczepionki na COVID-19 opartego na wariancie Omicron. Umowa Mabion z Novavax obowiązuje do końca 2026 roku, a Spółka jest wynagradzana w oparciu o płatności za wyprodukowane serie lub za gotowość zakładu do produkcji antygenu. Comiesięczne płatności indeksowane wskaźnikiem inflacji są zagwarantowane do końca maja 2024 roku. Spółka identyfikuje po stronie amerykańskiego partnera wolę kontynuacji współpracy, która pozostaje cały czas aktywna w obszarze licznych zleceń na wykonywanie analityki dla antygenu produkowanego dla Novavax.

Realizacja strategii i modernizacja zakładu Mabion

Strategia Mabion na lata 2023-2027 została przyjęta w kwietniu 2023 roku, a ostatnie 12 miesięcy upłynęło na skutecznej realizacji zawartej w niej celów. Oczekiwanym efektem wdrażanej Strategii i dokonanej zmiany modelu biznesowego na Spółkę w pełni skoncentrowaną na usługach rozwoju, analityki i kontraktowego wytwarzania leków biologicznych, jest dywersyfikacja przychodów, krótszy czas niezbędny do wdrożenia i komercjalizacji wysokich kompetencji Mabion, a także istotnie szybszy zwrot z zainwestowanego kapitału i zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie.

Kluczowym elementem przyszłej dywersyfikacji przychodów Mabion była przeprowadzona w 2023 roku zapowiedziana modernizacja istniejącego zakładu (część wytwórcza i laboratoria) zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim nakierowana na istotną rozbudowę aktywów wytwórczych, rozszerzenie zakresu wykorzystywanych technologii, a także dostosowanie procesów wewnętrznych do pracy z wieloma klientami. Dzięki zakończonym w 4Q 2023 roku pracach budowlanych i instalacyjnych, obejmujących istniejącą strefę wytwarzania, Mabion dysponuje obecnie zdywersyfikowanym technologicznie zakładem, o zmienionej charakterystyce obiektu z wytwórni jednoproduktowej na posiadającą możliwość prowadzenia różnych procesów w tym samym czasie. Po przeprowadzonych inwestycjach zakład jest wyposażony w bioreaktory single-use Kuhner typu orbital shaking, z czego dwa największe mają pojemność po 2.500 L każdy, a także w bioreaktory single-use Cytiva z klasycznym mieszaniem, z których dwa największe mają po 2.000 L każdy.

Dzięki modernizacji Mabion zyskał większą elastyczność i wydajność jako dostawca usług kontraktowych, mogąc kierować swoją ofertę do jeszcze szerszego grona potencjalnych klientów. Łączna pojemność zainstalowanych bioreaktorów przekracza 10.000 L i przy założeniu realizacji nowych kontraktów stwarza potencjał generowania przychodów w przedziale 150-200 mln PLN rocznie.

„Modernizacja zakładu Mabion w Konstantynowie Łódzkim była jednym z najważniejszych elementów zaplanowanych na 2023 rok działań w zakresie realizacji przyjętej w kwietniu ubiegłego roku Strategii na lata 2023-2027. Po przeprowadzonych inwestycjach dysponujemy obecnie zwiększonym potencjałem wytwórczym i analitycznym pod kątem realizacji usług CDMO dla różnorodnych klientów, a także zyskaliśmy elastyczność w wyniku zmiany charakteru obiektu z wytwórni jednoproduktowej na możliwość prowadzenia różnych procesów w tym samym czasie. Zakład od grudnia 2023 roku posiada gotowość operacyjną w zakresie wytwarzania substancji czynnej dla Novavax. Prowadzimy prace analityczne dla naszego amerykańskiego partnera, zarówno w ramach kontynuacji zleceń z 2023 jak również realizujemy nowe zlecenia z bieżącego roku. W 2024 roku w obszarze istniejącego zakładu planujemy bieżące dostosowywanie jego zaplecza maszynowego zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych klientów” mówi dr n. med. Julita Balcerek, Członek Zarządu ds. Operacyjnych w Mabion S.A.

„Mabion proponuje pełną gamę usług, obejmującą proces od rozmrażania fiolek, poprzez produkcję substancji aktywnych (drug substance) i produktów leczniczych (drug product), aż po opakowania drugorzędowe, analitykę oraz wszystkie standardowe usługi wspomagające. W efekcie jesteśmy kompleksowym biologicznym CDMO, zdolnym do wspierania firm farmaceutycznych od wczesnej fazy rozwoju leku do produkcji komercyjnej na dużą skalę. Poza modernizacją zakładu dostosowaliśmy wewnętrzną strukturę do profilu CDMO, usprawniliśmy procesy nadzorowania prac projektowych, a także rozpoczęliśmy zwiększone inwestycje w systemy w obszarze IT, w tym w systemy zarządzania eQMS i LIMS. Dążymy do operacyjnej doskonałości, w której dalszej optymalizacji poddawany jest czas procesów, a wzmacniane są kompetencje analityczne i kontroli jakości, już teraz stanowiące atut i wyróżnik Mabion w branży CDMO” dodaje dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu ds. Naukowych i Jakościowych w Mabion S.A.

Działania business development i aktywność na targach branżowych

Mabion kontynuuje działania nakierowane na dywersyfikację klientów i pozyskanie nowych kontraktów. W tym celu zbudowany został na przestrzeni 2023 roku dedykowany dział business development (BD) – bezpośrednio odpowiedzialny za realizację strategii sprzedażowej. Obecnie w zespole BD zatrudnionych jest 8 wysokiej klasy ekspertów, którzy aktywnie prowadzą działania zmierzające do pozyskania nowych klientów na usługi CDMO oferowane przez Mabion.

Ważnym wzmocnieniem dla dalszych działań BD jest rozbudowa struktur na kluczowych i perspektywicznych rynkach: amerykańskim i europejskim. W lutym br. Mabion istotnie rozwinął swoje działania sprzedażowe prowadzone na rynku amerykańskim, zatrudniając Marty’ego Henehan’a na stanowisku Business Development Director na Amerykę Płn. Analogiczną funkcję na rynku europejskim objął właśnie Dr Nigel Stapleton, menedżer o międzynarodowym doświadczeniu, który pełni rolę Business Development Director na Europę w Mabion S.A. Tym samym Mabion zbudował profesjonalny zespół Business Development o uporządkowanej wewnętrznie strukturze, szybkich procesach ofertowania i z wysoką ekspozycją na najbardziej perspektywiczne rynki dla branży CDMO – amerykański oraz europejski.

Kluczowy dla zwiększenia rozpoznawalności oferty Mabion na arenie międzynarodowej jest udział w targach i konferencjach branżowych. Spółka w 2023 roku uczestniczyła m.in. w największym na świecie wydarzeniu dla branży biotechnologicznej i farmaceutycznej – BIO International Convention w Bostonie, gdzie na własnym stoisku prezentowała ofertę usług CDMO i podczas którego przedstawiciele Spółki odbyli ponad 100 spotkań biznesowych. Ponadto przedstawiciele Mabion byli obecni na innych ważnych międzynarodowych wydarzeniach branżowych, gdzie aktywnie uczestniczyli w konferencjach, w tym w charakterze wystawczy czy prelegenta, przybliżając odbiorcom rozwijane w Spółce zaawansowane technologie i zagadnienia związane z CDMO. W 2024 roku Mabion ma zaplanowany udział w szeregu konferencji i targów branżowych w liczbie istotnie większej niż w 2023 roku. Liczba konferencji przekłada się bezpośrednio na liczbę odbytych spotkań biznesowych i wygenerowanych w ten sposób szans sprzedażowych.

“Ubiegły rok był bardzo intensywny pod względem naszej obecności na najważniejszych globalnie wydarzeniach w naszej branży. Udział w BIO International Convention w Bostonie oraz targach CPHI w Barcelonie, a także innych konferencjach był dla nas bardzo ważny dla budowania rozpoznawalności i nawiązywania kontaktów wśród naszych potencjalnych klientów. Potwierdzeniem, że nasze działania w tym obszarze przyniosły efekty jest skumulowana wartość złożonych przez Mabion ofert na usługi CDMO, która obecnie wzrosła do 213 mln USD, podczas gdy w listopadzie 2023 roku, kiedy publikowaliśmy wyniki 3Q 2023, ofertowana wartość usług Spółki wyniosła nieco poniżej 30 mln USD. Tak duży, skokowy wzrost, wynika przede wszystkim z rosnącej rozpoznawalności Mabion na arenie międzynarodowej jako kompetentnego podmiotu gotowego do świadczenia szerokiego zakresu usług CDMO. W tym roku intensywność naszych działań Business Development będzie jeszcze większa i w porównaniu do ubiegłego roku znacząco wzrośnie nasza obecność na międzynarodowych targach i konferencjach, które wierzę, że przełożą się w niedługim terminie na nowe kontrakty i docelowo dywersyfikację strumienia naszych przychodów”komentuje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu w Mabion S.A.

Strategia ESG na lata 2024-2027

Spółka Mabion w lutym br. przyjęła Strategię ESG na lata 2024-2027 wyznaczającą cele Spółki w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Dokument, odpowiadając na najważniejsze współczesne wyzwania rynkowe i regulacyjne, określa podejście i cele firmy m.in. w zakresie zielonej transformacji, minimalizowania wpływu na środowisko, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami oraz odpowiedzialnego zarządzania.

„Strategia ESG odzwierciedla nasze zaangażowanie w obszarze zarządzania zgodnego z celami zrównoważonego rozwoju, czyli firmy stosującej najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Jesteśmy świadomi wyzwań rynkowych i regulacyjnych, które determinują cele firmy m.in. w zakresie zielonej transformacji, minimalizowania wpływu na środowisko, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami oraz odpowiedzialnego zarządzania. Dlatego w lutym br., przyjęliśmy Strategię ESG (ang. Environmental, Social & Corporate Governance) na lata 2024-2027, wyznaczającą cele Spółki w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Jesteśmy przekonani, że rzetelnie wypracowana strategia zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy wszystkich interesariuszy, będzie stanowić realne wsparcie dla naszej działalności biznesowej. Nasza strategia ESG na lata 2024-2027 jest ściśle powiązana ze strategią biznesową, co oznacza, że poszczególne cele strategii biznesowej będą wspierane przez cele ESG. To szczególnie istotne w kontekście trwającej transformacji Mabion w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym oraz zbudowania pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie”mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Tabela 1. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu kwartalnym

Dane w mln PLN 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 22 2Q 22 3Q 22 4Q 22 1Q 23 2Q 23 3Q 23 4Q 23
Przychody razem (w tym) 1,6 55,3 38,6 43,9 38,5 42,9 39,5 36,0 29,6 46,5
     Przychody ze sprzedaży 18,2 22,3 17,5 14,1 36,7 38,2 34,3 28,0 39,9
     Przychody z tytułu leasingu 1,3 1,8 1,4 1,3 1,1 1,2 1,1 0,0 0,3
     Przychody z zakupu materiałów 14,9 14,5 25,0 23,1 5,1 0,2 0,6 1,6 6,3
     Przychody z tytułu bezzwrotnych zaliczek* 20,8
    Przychody z tytułu usług R&D 1,6
Koszt własny sprzedaży
i zakupionych materiałów
-21,0 -21,8 -33,3 -29,9 -13,0 -9,1 -8,6 -6,4 -13,0
Zysk brutto na sprzedaży 1,6 34,3 16,8 10,7 8,6 29,9 30,5 27,4 23,2 33,5
Marża brutto ze sprzedaży
bez przychodów materiałowych
n/a n/a n/a 69,1% 69,7% 56,2% 55,7% 79,2% 77,5% 77,5% 82,8% 83,4%
Marża brutto na sprzedaży n/a 100% n/a 39,1% 43,5% 24,3% 22,3% 69,7% 77,0% 76,1% 78,3% 72,1%
Koszty R&D i ogólnego zarządu -13,8 -6,6 -16,4 -6,9 -9,7 -8,0 -14,3 -11,8 -12,5 -10,2 -12,3 -11,5
Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych -12,2
EBITDA (11,9) (2,3) (14,2) 27,4 9,6 5,6 (4,4) 26,4 19,8 19,2 12,8 10,4
Marża EBITDA
bez przychodów materiałowych
n/a n/a n/a 33,8% 39,9% 29,6% n/a 69,7% 50,4% 54,2% 45,8% 25,9%
Marża EBITDA n/a n/a n/a 19,2% 24,9% 12,8% n/a 61,4% 50,1% 53,3% 43,4% 22,4%
Amortyzacja 2,2 2,1 2,1 2,4 2,5 2,5 2,0 1,9 1,8 1,7 2,0 1,7
EBIT (14,1) (4,4) (16,3) 25,0 7,1 3,1 (6,4) 24,5 18,0 17,5 10,9 8,7
Marża EBIT
bez przychodów materiałowych
n/a n/a n/a 21,5% 29,4% 16,3% n/a 64,7% 45,9% 49,4% 38,8% 21,6%
Marża EBIT n/a n/a n/a 12,2% 18,4% 7,0% n/a 56,9% 45,6% 48,5% 36,7% 18,7%
Zysk/strata brutto (17,1) (2,5) (15,6) 24,9 7,4 5,1 (5,1) 14,5 16,5 15,2 10,9 7,3
Podatek dochodowy 12,2 1,2 (8,6)
Zysk/strata netto (17,1) (2,5) (15,6) 37,1 7,4 5,1 (5,1) 15,7 16,5 15,2 10,9 (1,3)

*W 4Q’21 zdarzenie jednorazowe w postaci rozpoznania przychodów z tytułu bezzwrotnej zaliczki dotyczącej MabionCD20

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...