ZARZĄDZANIEDyrektorzy finansowi traktują inwestycje w transformację cyfrową jako priorytet

Dyrektorzy finansowi traktują inwestycje w transformację cyfrową jako priorytet

Dyrektorzy finansowi traktują inwestycje w transformację cyfrową jako priorytet

Dyrektorzy finansowi nie chcą marnować cennych środków na inwestycje informatyczne, które nie przynoszą korzyści; chcą ograniczyć wydatki na nieistotne inwestycje w IT, w tym duże projekty w zakresie ponownego wdrożenia i migracji systemów ERP, którym brakuje ewidentnej wartości i dużego zwrotu z inwestycji; chcą, aby dyrektorzy działów IT w ich firmach optymalizowali dotychczasowe inwestycje technologiczne.

(Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, największy dostawca wsparcia technicznego dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ujawnił dzisiaj wyniki ostatniego globalnego badania przeprowadzonego wśród ponad 1500 dyrektorów finansowych i członków wyższej kadry kierowniczej ds. finansów na 13 rynkach obejmujących większość branż. Badanie zostało przeprowadzone w celu określenia postrzegania przez dyrektorów finansowych cyfrowej transformacji, ich priorytetów w zakresie wydatków na IT, sposobu mierzenia zwrotu z inwestycji technologicznych oraz ich punktu widzenia na temat współpracy między dyrektorami finansowymi a dyrektorami działów IT. Według raportu z badania, jeśli chodzi o transformację cyfrową i jej znaczenie w kontekście innych priorytetów korporacyjnych, 80% dyrektorów finansowych na całym świecie twierdzi, że znajduje się ona w pierwszej piątce ich listy priorytetów, 71% badanych dyrektorów finansowych uważa, że inwestycje w transformację cyfrową są kluczowe dla sukcesu ich firmy, a 77% stwierdziło, że pomogłyby dyrektorom finansowym znaleźć sposób na sfinansowanie nowego projektu transformacji cyfrowej, jeśli inicjatywa ta przyniosłaby wysoki zwrot z inwestycji. Ponadto 67% dyrektorów finansowych twierdzi, że „nie chce marnować cennych środków na inwestycje w IT, które nie przynoszą korzyści”.

Dyrektorzy finansowi są optymistycznie nastawieni wobec transformacji cyfrowej

Poziom zrozumienia technologii i jej potencjału generowania zysków przez współczesnych dyrektorów finansowych jest wyższy niż kiedykolwiek. Jeśli chodzi o transformację cyfrową, jest ona dla dyrektorów finansowych czymś więcej niż tylko modnym słowem i zdecydowanie znajduje się na liście ich priorytetów. Poza znaczną większością, która wymienia transformację cyfrową jako priorytet w pierwszej piątce na tle innych inicjatyw korporacyjnych, 59% twierdzi, że jest ona w pierwszej trójce ich priorytetów. Ponadto spośród 80% dyrektorów finansowych, którzy spodziewają się wzrostu wydatków na technologie w 2021 roku, prawie połowa (46%) twierdzi, że ten wzrost wydatków jest napędzany przez nowe inwestycje w transformację cyfrową.

W związku z pandemią COVID-19 konsumenci zdecydowanie przerzucili się na kanały online, a firmy odpowiedziały zwiększeniem inwestycji cyfrowych. Chociaż transformacja cyfrowa była w planach wielu firm przed rokiem 2020, globalna pandemia spowodowała usunięcie wewnętrznych barier, zoptymalizowanie działania zespołów korporacyjnych i przyspieszenie przyjęcia technologii w celu wsparcia nowych, kluczowych dla biznesu wymagań, począwszy od pracy zdalnej poprzez cyfrowe interakcje z klientami, po zaopatrzenie łańcucha dostaw. Prawie trzech na czterech (73%) dyrektorów finansowych wskazało, że globalna pandemia spowodowała zwiększenie inwestycji w transformację cyfrową w ich firmach, a zdecydowana większość respondentów (95%) zgadza się, że inwestycje technologiczne są kluczowe dla odzyskania sprawności po gospodarczych skutkach pandemii.

Dyrektorzy finansowi dostrzegają wyraźną wartość biznesową i zwrot z inwestycji w optymalizację dotychczasowych inwestycji technologicznych

Dyrektorzy finansowi oczekują od dyrektorów działów IT, że przedstawią propozycje inwestycji technologicznych, które będzie wyróżniać duża wartość biznesowa i zwrot z inwestycji. Na pytanie o rodzaj projektów IT, które według nich powinny być częściej realizowane przez dyrektorów działu IT ze względu na ewidentną wartość biznesową i znaczny zwrot z inwestycji, „optymalizacja dotychczasowych inwestycji technologicznych” znalazła się na szczycie listy w przypadku 44% respondentów badania. Dyrektorzy finansowi wymienili również „inicjatywy technologiczne generujące przychody” (40%) oraz „usprawnienia procesów i wydajność pracowników” (39%) jako odpowiednio drugi i trzeci wybór.

Dyrektorzy finansowi, którzy stale optymalizują swoje operacje informatyczne, znajdują się na silnej pozycję do tworzenia i zabezpieczania nowych funduszy na strategiczne inwestycje informatyczne, które są dostosowane do specjalistów biznesowych. W rezultacie zasoby informatyczne – w tym czas, pieniądze i personel – mogą zostać przeznaczone na nowe, krytyczne inicjatywy generujące przychody, które zapewniają przewagę konkurencyjną i rozwój organizacji.

Dyrektorzy finansowi nie chcą marnować cennych zasobów IT na projekty o niskiej wartości

Jednym z głównych czynników branych pod uwagę przez dyrektorów finansowych przy wydatkach na IT jest nadanie priorytetu projektom, które przynoszą pozytywne wyniki biznesowe – 67% ankietowanych dyrektorów finansowych przyznaje, że „nie chce marnować cennych środków na inwestycje IT, które nie przynoszą korzyści”. Ponadto 70% respondentów twierdzi, że chce ograniczyć wydatki na nieistotne inwestycje w IT. Na pytanie o rodzaj projektów informatycznych, które woleliby zamknąć, gdy nie widzą wyraźnej wartości biznesowej lub dużego zwrotu z inwestycji, wśród odpowiedzi znalazły się „przełomowe inicjatywy technologiczne nowej generacji” oraz „duże projekty w zakresie ponownego wdrożenia i migracji systemów ERP”. Brak dużego zwrotu z inwestycji, technologia dla samej technologii lub zmiany wymuszone przez głównych dostawców ERP nie zadowalają dyrektorów finansowych, którzy chcą wymiernych korzyści biznesowych z inwestycji IT.

Duże inwestycje technologiczne, które mogą nie mieć jasnego uzasadnienia biznesowego, takie jak niektóre wymuszone przez dostawcę migracje i aktualizacje systemów ERP, mogą być odłożone w czasie lub można z nich całkowicie zrezygnować, a zamiast tego systemy ERP można zoptymalizować dzięki strategiom takim jak wsparcie zewnętrzne, co pozwala dyrektorowi działu IT na zwolnienie zasobów informatycznych w celu przyspieszenia programów transformacji cyfrowej.

„Dyrektor finansowy ma dziś rozszerzoną funkcję i powinien zawsze brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczących technologii, w tym dotyczących tego, jak inicjatywy transformacji cyfrowej mogą usprawnić i wpłynąć na działalność firmy. Jako dyrektor finansowy Usina Coruripe zawsze patrzę na nasze inwestycje technologiczne przez pryzmat tego, czy ten projekt przyniesie korzyści naszej firmie, zapewni przewagę konkurencyjną i wzrost. Innowacje, których potrzebujemy, nie będą pochodzić z żadnego systemu ERP, ale z aplikacji odpowiadających na potrzeby biznesowe. Jak respondenci badania dyrektorów finansowych podkreślili w raporcie, potrzebowałem rozwiązania, które może lepiej zoptymalizować dotychczasowe rozwiązania i poprawić wydajność operacyjną – powiedział Thierry Soret, dyrektor finansowy Usina Coruripe. – Partnerstwo z Rimini Street w celu zapewniania wsparcia ERP jest świetnym narzędziem zarówno dla dyrektora finansowego, jak i dyrektora działu IT, które pozwala zyskać czas, pieniądze i zasoby oraz pomóc w osiągnięciu innowacyjnych celów strategicznych przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu bieżących inwestycji w oprogramowanie”.

Dyrektorzy finansowi oczekują krótkich terminów zwrotu z inwestycji w technologie

Oprócz zapewnienia jasnego uzasadnienia biznesowego dla nowych projektów transformacyjnych dyrektorzy finansowi oczekują również szybkiego zwrotu z inwestycji technologicznych – 46% dyrektorów finansowych spodziewa się zwrotu z inwestycji technologicznych w ciągu 2 lat, a zdecydowana większość (82%) w ciągu 3-5 lat.

Czas jest również bardzo ważny w kontekście momentu, kiedy dyrektor działu IT powinien zaangażować dyrektora finansowego w ważną nową inicjatywę IT. Większość dyrektorów finansowych (88%) preferuje, aby dyrektor działu IT angażował ich jeszcze przed opracowaniem pełnego biznesplanu. W szczególności 47% respondentów z grupy dyrektorów finansowych wolałoby, aby dyrektor działu IT zaangażował się na etapie przygotowania biznesplanu, a 41% chciałoby, aby dział IT współpracował z działem finansowym, kiedy pomysł jest już w pełni ukształtowany, ale przed ukończeniem biznesplanu.

Rosnąca akceptacja dyrektorów finansowych dla inicjatyw związanych z transformacją cyfrową w połączeniu z ich gotowością do wspierania projektów, które mają wymierne wyniki biznesowe, oznacza, że są oni coraz bardziej skłonni do przeznaczania środków na projekty, które mają odpowiednią wartość biznesową. Zapytani o to, jak zareagowaliby na propozycję dyrektora działu IT dotyczącą transformacji cyfrowej wymagającej dodatkowych inwestycji, które prawdopodobnie przyniosłyby duży zwrot z inwestycji, 77% dyrektorów finansowych odpowiedziało, że pomogliby dyrektorowi działu IT znaleźć sposób na sfinansowanie projektu, a 28% dyrektorów finansowych podjęłoby nawet walkę z zarządem, aby pomóc dyrektorowi działu IT w zabezpieczeniu potrzebnych funduszy.

Silne partnerstwo między dyrektorami finansowymi a szefami działów IT ma kluczowe znaczenie dla sukcesu

Technologia zwiększa rolę, jaką dyrektorzy finansowi i dyrektorzy działów IT odgrywają w organizacji, a także potrzebę ścisłej współpracy między działami IT i finansów. Dzisiejszy dyrektor finansowy i dyrektor działu IT muszą wykazywać się dużą wiedzą na temat klientów i rynków oraz rolą technologii w nawiązywaniu relacji między nimi. Jeśli obie funkcje będą ze sobą współpracować, mogą stworzyć produktywny, silny zespół – 92% dyrektorów finansowych zgadza się, że „odnoszący sukcesy dyrektor finansowy ma świetne relacje z osobą na równoległym stanowisku dyrektora działu IT”. Badanie ujawniło również, że 69% dyrektorów finansowych ma pozytywną opinię o swoich dyrektorach działu IT, przy czym 47% stwierdziło, że dyrektor działu IT w ich firmie jest partnerem, który „pomaga połączyć aspekty technologii i decyzji biznesowych”, a 22% stwierdziło, że dyrektor działu IT w ich organizacji jest „innowacyjnym inicjatorem zmian, który napędza strategię biznesową”.

Ponadto ponad trzech na czterech dyrektorów finansowych (77%) stwierdziło, że zeszłoroczny krajobraz biznesowy obfitujący w wyzwania przyczynił się do wzmocnienia ich relacji z dyrektorem działu IT. Dyrektorzy finansowi przypisują tę zmianę głównie zwiększonemu naciskowi na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i zarządzanie ryzykiem (52%), pilnej potrzebie współpracy w celu podejmowania szybkich decyzji dotyczących technologii (50%) oraz proaktywnemu zaangażowaniu dyrektora działu IT (42%).

Dyrektorzy finansowi, którzy zauważyli pogorszenie relacji z dyrektorami działu IT w swojej firmie w ubiegłym roku, jako powody podawali brak elastyczności ze strony dyrektora działu IT w zakresie wskazywania sposobów na obniżenie kosztów (32%), brak odpowiedniego zwrotu z inwestycji planowanych przez dyrektora działu IT (31%) oraz negatywne nastawienie dyrektora działu IT do prób aktywnego zaangażowania (28%).

Choć funkcje dyrektora finansowego i dyrektora działu IT są wzajemnie powiązane, czasami mogą one stać się odrębne ze względu na różnice zdań na określone tematy. Według wyników badania 92% dyrektorów finansowych twierdzi, że dyrektor działu IT musi być bardziej ukierunkowany na biznes niż dwa lata temu, a 94% zgadza się, że dyrektorzy finansowi muszą być bardziej biegli pod względem technologii niż dwa lata temu.

„Raport podkreśla rosnące znaczenie cyfrowej transformacji dla dyrektorów finansowych, ale także fakt, że inwestycje IT muszą mieć ewidentną wartość biznesową, aby uzyskać wsparcie dyrektorów finansowych. Nic dziwnego, że chcą oni zrezygnować z projektów IT, które nie przynoszą dużego zwrotu z inwestycji, tak jak wiele wymuszonych przez dostawców oprogramowania ponownych wdrożeń ERP i migracji, biorąc pod uwagę, że zasoby mogą zostać przeznaczone na nowe inwestycje technologiczne, które przyspieszają osiągnięcie celów firmy związanych z rozwojem cyfrowym – powiedział Seth A. Ravin, dyrektor generalny Rimini Street. – Przechodząc na Rimini Street Support, nasi klienci mają wyjątkową możliwość odzyskania kontroli nad swoimi planami IT, zmaksymalizowania trwałości i wartości obecnych inwestycji ERP oraz zwolnienia znacznych funduszy i zasobów wewnętrznych, aby pomóc w finansowaniu tych krytycznych inicjatyw transformacji cyfrowej, które tworzą przewagę konkurencyjną i wzrost”.

Raport powstał w oparciu o globalną ankietę online przeprowadzoną przez Dimensional Research i sponsorowaną przez Rimini Street. W badaniu wzięło udział ponad 1500 dyrektorów finansowych lub równorzędnych specjalistów ds. finansów na wyższych stanowiskach kierowniczych z 13 krajów, reprezentujących firmy o rocznych przychodach w wysokości co najmniej 200 milionów dolarów (USD).

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...