wtorek, 27 października, 2020
BIZNES Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców w walce z biznesowymi skutkami epidemii koronawirusa

Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców w walce z biznesowymi skutkami epidemii koronawirusa

-

Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców w walce z biznesowymi skutkami epidemii koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, rząd rozpoczął prace nad tzw. pakietem osłonowym dla przedsiębiorców. Instrumenty zaproponowane w ramach wsparcia mają objąć szereg rozwiązań, które pozwolą przedsiębiorcom sprostać trudnej sytuacji gospodarczej wynikającej z epidemii.

Propozycje zmian legislacyjnych mają wesprzeć firmy, m.in. poprzez: ulgi w należnościach, poprawę płynności finansowej firm oraz ochronę i wsparcie rynku pracy. Przedstawiamy wykaz planowanych zmian rządowych.

Planowane rozwiązania legislacyjne mają zagwarantować przedsiębiorcom:

1. Uproszczenia w wybranych obowiązkach podatkowych, m. in:

 • Przesunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących nowych deklaracji VAT (JPK_V7K) dla „dużych przedsiębiorców” o trzy miesiące, tj. na 1. lipca 2020. Zmiana ta jest oczekiwana przez znaczną część przedsiębiorców, ze względu na trudności w terminowym przygotowaniu do nowych regulacji. Obecna sytuacja, związana z zagrożeniem epidemiologicznym, z pewnością dodatkowo utrudnia przygotowania do tych obowiązków w dotychczasowym terminie. Z opublikowanych informacji nie wynika jednak, aby planowane było przesunięcie terminu wejścia w życie powyższych regulacji również dla pozostałych przedsiębiorców (obecnie mają zostać objęci tym obowiązkiem od lipca tego roku).
 • Ułatwienia w zakresie obowiązkowego stosowania metody podzielonej płatności, wcześniejszego zwrotu VAT, jak i wprowadzenie możliwości uregulowania podatku po terminie, bez ponoszenia kosztu odsetek. Na tę chwilę brak jest jednak bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie i trudno ocenić, na ile te uproszczenia będą w praktyce pomocne dla podatników.
 • Przesunięcie z 1 kwietnia na lipiec 2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).
 • Ułatwienia w zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek (dotyczyć będzie branż dotkniętych skutkami kryzysu).
 • Zmiana schematu pomocy publicznej, w tym rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

2. Poprawę płynności finansowej dzięki:

 • Uldze we wpłacie zobowiązań podatkowych.
 • Możliwości odliczenia „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019), która umożliwia odjęcie straty poniesionej z działalności gospodarczej w danym roku od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat.
 • Wsparciu gwarancyjnemu oraz dopłacie do kredytów – działania BGK.
 • Możliwości uzyskania pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu.
 • Dopłatom do oprocentowania kredytów poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

3. Ochronę i wsparcie rynku pracy poprzez:

 • Nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy polegającą na skróceniu – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, czyli spadku obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%, który uprawnia do objęcia wsparciem pracodawcy polegającym na finansowaniu utrzymania miejsc pracy.
 • Zasiłki chorobowe i opiekuńcze, które przysługują przedsiębiorcom w przypadku braku możliwości wykonywania pracy w związku z koronawirusem.
 • Ulgi w spłacie lub umorzenia należności z tytułu składek do ZUS.

Wskazana wyżej paleta rozwiązań zaproponowanych wstępnie przez rząd ma za zadanie złagodzenie skutków kryzysu epidemiologicznego dla przedsiębiorcy. Identyfikujemy jednak szereg dodatkowych rozwiązań, które mogłyby pomóc firmom przetrwać ten trudny okres i zminimalizować jego negatywne skutki, np.:

 • ograniczenie stosowania nowych rozwiązań mających za zadanie przeciwdziałanie zatorom płatniczym (niestosowanie kar finansowych za nadmierne opóźnienia w płatnościach przez UOKIK);
 • okresowe zwiększenie uprawnień pracodawcy wobec pracowników (możliwość okresowego skierowania do innej pracy, w tym na innych warunkach; polecenie skorzystania z urlopu, możliwość skierowania na dodatkowe badania przed powrotem do pracy);
 • odroczenie obowiązku wdrożenia PPK w firmach zatrudniających między 50-249 osób;
 • okresowe opóźnienie wszelkich podatkowych obowiązków sprawozdawczych, a zatem nie tylko w zakresie sprawozdawczości CIT i PIT (zeznania roczne) czy VAT, ale również w odniesieniu, np. do kwestii związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR);
 • rozciągnięcie rozwiązań płynnościowych (ulg w spłacie zobowiązań) na podatki lokalne, w tym w szczególności na podatek od nieruchomości (jest to istotne z perspektywy branż szczególnie narażonych takich jak np. branża hotelowa);
 • umożliwienie rozliczenia straty, powstałej w wyniku kryzysu epidemiologicznego, w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa przez inną spółkę (przejęcie przez inny podmiot może być w niektórych przypadkach jedyną możliwością uratowania ciągłości działania przedsiębiorstwa);
 • wprowadzenie uproszczonego trybu ubiegania się o rozłożenie zaległości podatkowych na raty;
 • wprowadzenie możliwości rozliczenia straty podatkowej przez firmy działające na terenie specjalnych stref ekonomicznych, powstałej w okresie kryzysu epidemiologicznego;
 • wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie odroczenia, rozłożenia płatności podatku;
 • zawieszenie stosowania 15c CIT w stosunku do kredytowania „awaryjnego” związanego z bieżącą sytuacją.
SourceDeloitte

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POLECAMY

forex

Wpływ epidemii Covid-19 na gospodarkę – komentarz Grzegorza Maliszewskiego

0
W tym tygodniu publikowane będą kolejne dane z gospodarek rozwiniętych, wskazujących na skalę załamania koniunktury w następstwie epidemii koronawirusa. W tym kontekście istotne będą wskaźniki koniunktury w USA i strefie euro. Oczekiwać można dalszego...
2

W II kwartale globalny PKB może spaść nawet o 15 proc. w ujęciu rocznym....

0
W marcu wskaźnik PMI – łącznie dla przemysłu i usług – w strefie euro odnotował rekordowy spadek do 31,4 pkt, podczas gdy jeszcze w lutym wyniósł 51,6 pkt. Dane te obrazują nastroje osób odpowiedzialnych za zakupy w firmach, co...
rozwoj

Tarcza Antykryzysowa: przykłady działań polityki podatkowej w innych państwach

0
Doświadczenia z kryzysu z 2008 roku pokazały, że instrumenty podatkowe mają istotną rolę w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego. Aktualne działania innych państw pozwalają stwierdzić, że polityka podatkowa ma i będzie mieć istotne znaczenie w...