ZARZĄDZANIEOdpowiedzialni liderzy przyszłości: empatia i umiejętność integracji AI

Odpowiedzialni liderzy przyszłości: empatia i umiejętność integracji AI

Odpowiedzialni liderzy przyszłości: empatia i umiejętność integracji AI

Od przywódcy przyszłości wymagać się będzie, przede wszystkim, umiejętności efektywnej integracji sztucznej inteligencji z kompetencjami ludzkimi oraz empatii czyli najważniejszej cechy liderek i liderów XXI wieku – takie wnioski przynosi najnowszy raport „Przywództwo przyszłości”. Powstał on na kanwie wszechstronnego badania przeprowadzonego przez EY Academy of Business we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Zespół ekspertów EY wraz z wybitnymi naukowcami z tej uczelni dokonali pogłębionej analizy opinii przedstawionych przez ponad siedmiuset rynkowych liderek i liderów na temat kluczowych kompetencji i technologii, które będą kształtować efektywne przywództwo w nadchodzących latach.

Autorzy badania dowodzą, że zdolność do zrozumienia i empatycznego reagowania na potrzeby pracowników będzie miała kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania. Wskazało tak 38 proc. ankietowanych. Znaczące jest również podkreślenie przez respondentów kompetencji takich jak postrzeganie holistyczne (24 proc.) oraz komunikacja oparta na współpracy (23 proc.), co odzwierciedla rosnącą potrzebę integracji i synergii w działaniach biznesowych. Również umiejętność budowania zespołów hybrydowych, łączących kompetencje ludzkie z technologicznymi (23 proc.) jest postrzegana jako kluczowa dla przyszłości zarządzania.

Zdecydowana większość uczestników badania (65 proc.) uważa, że największa przewaga sztucznej inteligencji nad człowiekiem to umiejętnośc analizy wielu danych w bardzo krótkim czasie. Odzwierciedla to rosnącą rolę tego rodzaju informacji w prowadzeniu działalności biznesowej. Dopiero na trzecim miejscu w wyborach liderów i liderek znalazła się bardziej twórcza czynność czyli tworzenie przez AI propozycji scenariuszy działań z uwzględnieniem szans i zagrożeń (35 proc. badanych). Oznacza to, że respondenci nie doceniają jeszcze możliwości zastosowania AI jako partnera w podejmowaniu decyzji. Tylko 18 proc. ankietowanych uznało prognozowanie i rekomendowanie działań przez AI jako szansę dla siebie. Zdaniem autorów raportu kadra kierownicza nie dostrzega także, że AI może im pomóc w określaniu priorytetów (tak odpowiedziało tylko 10 proc. badanych). Z kolei jedynie 9 proc. z nich dostrzega w AI narzędzie do zwiększenia ich kreatywności.

Według badania, liderzy i liderki dostrzegają szanse i wyzwania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) w swojej pracy. Uważają, że kluczowe będą kompetencje interpersonalne, adaptacyjne i technologiczne. 41 proc. respondentów zamierza powierzyć sztucznej inteligencji zadania czasochłonne i powtarzalne takie jak pisanie notatek i konsolidacja raportów natomiast jedna trzecia (33 proc.) tworzenie zestawień danych, a niemal tyle samo (32 proc.) wypełnianie raportów i formularzy. Jednym z najważniejszych wniosków dokonanej analizy jest również stwierdzenie, że liderzy i liderki nie chcą przekazywać sztucznej inteligencji zadań związanych z zarządzaniem ludźmi i relacjami między nimi. Mają bowiem bardzo silne przekonania co do zadań, które powinny pozostać w ludzkich rękach, zwłaszcza te, które wymagają empatii, intuicji i interpersonalnych umiejętności. Ponad połowa badanych (52 proc.) nie chce z kolei powierzyć AI dawania feedbacku pracownikom.

EY Academy of Business od 30 lat wspiera ekspertów, menedżerów, liderów oraz ich organizacje w rozwoju wiedzy i kompetencji niezbędnych do odnoszenia sukcesów w bardzo szybko zmieniającym się świecie biznesu. Badanie „Przywództwo przyszłości” powstało z myślą o analizie aktualnych trendów i wyzwań w zakresie przywództwa. Raport z tej analizy dostarcza wielu wskazówek, które pomogą w jeszcze lepszym rozumieniu i zastosowaniu sztucznej inteligencji w zarządzaniu oraz efektywnym wykorzystaniu potencjału pracowników i nowoczesnych technologii w codziennej pracy – mówi Krzysztof Witkowski, Partner Zarządzajacy EY Academy of Business.

W badaniu wzięło udział 720 respondentów, z czego 58,47 proc. kobiet. Dominującą grupą były osoby w wieku 35-44 lat (42 proc,) oraz 25-54 lat (35,69 proc). Zdecydowana większość z nich zamieszkiwała w miastach liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców (59,44 proc.) oraz posiadała wykształcenie wyższe magisterskie (81,11 proc.). Osoby te były zatrudnione w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 osób (39,44 proc.).

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...